Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«niet moet worden aangemerkt als een ordinaires comptoir van negotie, »zoo als eenige weinige persoonen met elkander geassocieerd zijnde in • compagnie negotiëren, en waarin elk deelgenoot daarvan desnoods «gerekend wordt aanspraakelijk te zijn voor het geheel; maar even als »de Compagnieen van Oost en West, die alleen werken met het ingelegde capitaal en op crediet van hetzelve, zonder meer, invoegen dat »noch directeuren noch deelnemers, ten eenigen dage zullen kunnen »worden aangesproken over hetgene niet in wezen is".—Verder wordt gemeld dat de inteekening, die gedurende eenigen tijd gesloten was geweest, weer werd opengesteld, maar dat de nieuwe inteekenaars niet zouden deelen in de baten van het eerste jaar.

Als laatste geschrift van Cornelis Ris in dezen vonden wij een «Alge»meen Berigt van den staat der Vaderlandsche Maatschappij etc. om te «dienen tot een ontwerp ter proeve tot dezelver uitbreidinge". De verhandeling met dezen voorzichtigen titel werd in 1779 gedrukt 1) en op last van directeuren aan alle deelnemers uitgereikt.

Van belang is daarin de mededeeling, dat het kapitaal in 1778 ruim 83.000 gulden bedroeg, verdeeld over 300 personen. Met het oog op de voorgestelde uitbreiding der zaken werd het publiek verzocht dit kapitaal tot 300.000 gld. te willen opvoeren. Verder functioneerde dit stuk als oproeping der deelnemers tot het bijwonen der rekening en verantwoording, die den 2 5en Maart 1779 «nademiddags ten twee uuren «precies" zou worden afgelegd. Op de agenda dezer algemeene vergadering treft men o. a. een voorstel, om het bestuur te machtigen obligatie-leeningen te sluiten, welker gezamenlijk beloop nooit boven het bedrag van het halve kapitaal zou stijgen, welke «alle zes maanden «wederzijds los en eischbaar" zouden zijn, en welke gelden opgenomen zouden worden «enkel op recipis, even gelijk bij de O.-I. Cie. alhier en «elders". — Het laatste punt der agenda, ons wel het meest interesseerend, bestond uit een voorstel : «om op alle quitantien of bewijzen »van aandeel agter den naam te voegen of toonder; omdat alsdan

1) Bundel als boven. Niet in de pamfletten-catalogus der Kon. Bibl.

Sluiten