Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van zulk een doorgevoerde uniformiteit als de strengste codificatie niet zou durven eischen. Karakteristiek is daarin vooral de vaste omlijning van het commissariaat. Dit instituut, welks vaderlandsche ontwikkeling wij hebben kunnen constateeren, behield volkomen de overhand op een stelsel als dat van de Rotterdamsche Societeit-1770, waarbij de controle over directeuren onmiddellijk aan gezamenlijke geïnteresseerden toevertrouwd werd.

Alleen reeds deze serie assurantie-compagnieën geeft het recht, vol te houden dat op het oogenblik der receptie van den Franschen Code hier ten lande de practijk beheerscht werd door een actiën-compagnievorm, welks invloed op onze latere vaderlandsche wetgeving duidelijk is te onderkennen. Alleen zou men zich nog kunnen afvragen, waar de ontwikkeling van de blanco-actie uit ons Wetboek van Koophandel blijft. Men bedenke echter, dat deze het laatst van al te zoeken is bij compagnieën als die voor assurantie, welke, zooals wij zagen, slechts een gering percentage op ieder aandeel in contanten vragen, omdat haar kapitaal voornamelijk als waarborg heeft te dienen. Gaan wij dan ook de actiën-compagnieën na, die gedurende hetzelfde tijdvak buiten het assurantie-bedrijf werden ontworpen, dan zal men zien, dat de blancoactie in de latere jaren niet geheel en al een onbekend verschijnsel is.

Maatschappij tot handel in vaste goederen 1788. □ □ □

Op het Amsterdamsch Archief 1) vindt men een prospectus, vermeldend een vijf-en-veertigtal «conditiën en voorwaarden op en onder (I) de»welke de respective ondergeteekendens zijn deeinemende voor zodanige »portien als achter ieders naamteekening staat uitgedrukt in den Aan»koop en Wederverkoop van vaste goederen en landerijen, staande en »gelegen in de provincie van Holland en niet daar buiten". Het kapitaal dezer »associatie of compagnieschap" zou bestaan uit 100.000 gld., verdeeld in 200 aandeelen op naam. Alleen Christenen zouden voor aandeel

1) Portefeuille »Handels- en Industrieele Ondernemingen".

Sluiten