Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(1 Dit is de Fl'

Beljjdinglie van een tec-

der Meysken, geheeten Elisabeth, die een Bagijnken hadde geweest, de weleke tot Leeuwerden geuangen ende ghedoot is. Int Jaer.

1549 ').

(0

I)En vyfthienden Januarij, in het Jaer M.CCCCCXLIX. Te recckenen het beghinsel des Jaers van nieu Jaers dach af, doen wert Elisabeth gheuangen. Ende doen de ghene die haer vanghen souden int huys quamen (te weten, daer sy woonde) so vonden sy daer een latiins Testament. Ende doen sy Elisabeth hadden, seyden sy . Wy hebben, wy hebben de reehte man, wy hebben nv de Leerarisse, ende seyden: Waer is v Man, die Leeraer Menno Simons, &c Ende sy brachtense op dat Raethuys. Ende des anderen daec namen haer twee Witkouels') tusschen haer beyden, ende brachtense op dat Blockhuys. Doen worde sy voor den Raedt ghestelt, ende sy vraeehden haer by haren Eedt, oft sy oock eenen man hadde. Elisabeth antwoordde: Ons en behoort met te ' sweeren, maer onse woorden sullen zijn: -Tae, iae, ende Neen, neen, lek en hebbe gheenen Man. De Heeren: Wy segghen, dat ghi een Leera-

lï Behalve hetgeen hier over Elisabeth voorkomt, dat door Van Braght, II, bl. 81 82 is overgenomen, heelt deze op bl. I5&-158 over haar nog eenander u,Koene bericht. Hij had dit uit familieoverleveringen, waarvan hij de herkomst meèdeelt Dat Elisabeth of, zooals zij in het Sententieboek van het Hof van Fneslanc heet Liisbeth IJirksd. van grooten huyse" was en in het Klooster T.enge by Leer fn Oostfriesland, dat zooals meer kloosters eene kostschool voor me.sjes u,t den .leftigen stand schijnt geweest te zijn, onderwezen was in allerlei kunsten en in 't Latijn dit een en ander, door dat bericht meêgedeeld, strookt met tgeen het Offer L Heeren omtrent haar behelst. Haar vonnis en dood vielen niet, zooals dit laatste en eveneens Van Braght en de Bibliographte, II, p. 68b zeggen, op % Maart maar op 27 Mei 1549. 't Blijkt uit het Sententieboek. Aan haar wordt een lied 'toegeschreven, dat Ulaupot ten Cate vermeldt, Geschtedems der Doopsgezinden in Holland. II, bl. 211 en 209; zie ook de BMtographte II, p. 686. heb het tot dusver nergens kunnen ontdekken.

2) Witkappen; piaemonstratenser monniken.

•I. 25 V.

Mat. b. d. 37. Jaco. 5. c. 12.

Sluiten