Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

]

Mat. 24. a. 23. i 1

Apo. 2. a. 10.

i (

Jaco. 1. b. 12. Apo. 21. a. 4.

Mat. 5. a. 4.

Psa. 91. b. 13. + Mat. 3. a. 7. 12. d. 34.

Gen. 4. a. 8. + Eph. 6. b.12.

Fol. 54 v°.

Apo. 12. b. 14.

20. a. 1. * 1. Pet. 5.a.8.

1. Tim. 5.a. 5. Eph. 6. c. 18.

2. Pe. 1. a. 9. 2. Ti. 4. a. 7.

Act. 20. d. 32. Mat. 16. c. 18.

lellen en sullen varen, ist dat wy hem anders ghetrouwe by blijicn tot den eynde toe, want Christus seyt: 4- W ie volstandich jlijft tot den eynde, die sal salich zijn.

Och mijn hertgrondelijcke lieue Huysvrouwe, blijtt doch den EJeere * ghetrouwo tot der doot toe, want de Croone en is niet nt beghin, noch oock int midden, macr int eynde. Ist dat ghy Jen Heere ghetrouwe blijft, hy en sal v niet verlaten, hy sal \ ie t Croone des eewighen leuens gheuen, ende in zijn Rjjeke leyden, Hij sal v met prijs ende eere croonen, Hij 4- sal alle tranen van uwen ooghen wasschen. Lieue Lijsken, sal hy alle tranen afwasschen, soo moet hier eerst * gheweent zijn. Hy sal alle onse lijden ghenesen, daeromme moeten wy eerst in deser erelt lijden. Ja teghen de grimmende t Leeuwen, Draecken, ende Beyren, iae teghen dat erghe boose 4- Aderen gheslachte, ende Slanghen regeerders, ende teghen de listighe Serpenten deser "NVerelt, ende dat boose * Cains Saet strijden ende vechten: AVant Paulus seyt, i dat wy niet met vleesch ende bloet te vechten en hebben, macr teghen de Regenten der duysternissen, ende teghens \ orsten ende Gheweldighen de/ ser Werelt, Ja tegens de gheesten die in de Locht wercken, welcke daer is de 4 Oude Slanghe ende Sathanas, dowelcke (seyt Petrus) rontom ons gaet, als een * briesschende Leeu, soeckende wien hy verslinden mochte. Daeromme weest neerstich in de weer met f bidden ende smeecken tot den Heere, ende hout v vast aen de Leeringhe Jesu Christi onsen Salichmaker, op dat ghijt t eynde ws gheloofs daer af muecht brenghen, te weten, uwer Sielen salicheyt, ende wilt doch met * Paulo eenen goeden strijt strijden. Mier mede wil ick v mijn bcrtelijcke lieue Huysvrouwe ende Suster den almachtighen, eewighen, crachtighen God beuelen, ende het t Woort zijnder rijckelijcker ghenaden, op dat ghy muecht staende bljjuen tegen alle t Poorten der Hellen. AMEN.

[*o. 2.] (I Noch eenen Brief van

Jcronimus Zegersz ') aen de Broeders ende Susters.

Phil. l.a. 1. DE * eewighe vruechde, vrede, ende ghenade van Godt den Vader, ende de grondeloose bermherticheyt, gonste, ende liefde des

1) N°. 1. 1562 heeft ook liier, gelijk overal, Segheisz.

Sluiten