Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mat. 5. b. 13. Mat. 5. b. 15.

1 <

1. Pe. 2. b. 12.

Psa. 33. b. 13. 1. Pe. 3. a. 10.

Oze. 10. 6. 8. Luc. 23. c. 29. Apo. 6. c. 16. + Mat. 5. b. 20.

Mat. 18. a. 3. Fol. 5!) r°.

Mat. 7. c. 22. Luc. 13. c. 22.

Hom. 8. b. 13. Psal. 32. a. 9.

Heb. 12. b. 12 *Epli.5.b.l4

Want Christus seyt: Ghy zijt dat * sout den Aerden, Tst dat het iout zijn cracht verliest, soo en ist nergens meer toe nut, dan om wrt gegoten, ende vanden menschen vertreden to worden, * want nen ontsteect ghcon keersse om onder den Candelaer, maer om laer bouen op te setten, op dat sy daer alle van sien moghen. Ende ghy zijt het licht der Werelt, laet v licht lichten voor de We relt, opdat de menschen uwe goede wercken mogen sien, ende uwen Vader prijsen, die daer inden Hemel is. Ende Petrus seyt: 1- Levdt een goede wandelinghe onder de Hevdenen, op dat de ghene, die van v achterclap doen, als van misdaders, beschaeint mogen worden, dat sy bespot hebben uwe goede conuersatie indcr vreesen Gods. Ende noch seyt hij: * Wie dat leucn wil leuen, ende goede dagen sien, die bedwinge zijn tonge dat si niet quaets en spreke, ende zijn lippen dat sy niet en bedriegen, hy keerc hem van dat quaet ende doe dat goet, hi soecke vrede ende sta daer na: Want de oogen des Heeren sien op den rechtueerdigen, ende zijn ooren op liaer gebet, maer dat aensicht des TIeeren siet op de gene die quaet doet. Daeromme siet wel toe, dat dat toornich aenschijn des Heeren op v niet en sie, want inden laetsten dagen sullen de godloose roepen: t Hueuelen ende bergen valt op ons ende bedect ons, opdat wy dat toornich aenscijn niet en sien, dcsgeens die opten stoel sit. Ende Christus seyt: 4- Ten sy dat uwe rechtueerdicheyt beter ende meerder si, dan der Scriben ende Phariseen, so en muechdy in dat Rijcke der Hemelen niet comen. Ende weder: Ten si sake, dat ghy v verandert ende bekeert, ende * wort als kinderen, soo en muechdy in dat Rijcke der Hemelen niet comen. Siet mijn // lieue Broederen ende Susteren, ist dat ghy also niet vernedert en zijt, so doet uwe necrsticheyt dat ghy alsoo wordt. Want Christus woorden en zijn geen luegenen, want hy seyt: In dien dagen sullen veel menschen seggen: t Heere, Heere, en hebben wy niet in dijne tegenwoordicheyt gegeten ende gedroncken, ende in dijnen Naem de Duyuelen wt geworpen? Maer dan sal ick haer belijden, dat icse niet gekent en hebbe: Gaet van my alle die quaet doet. Ende Paulus seyt: 4- Die daer leeft nae den vleesche, die moot steruen.

Och Vrienden, v ') isser al eenen hoop die de * Ezels ende de Muylen slachten, die so traech aen gaen, die al met slagen ende met stooten moeten gedreuen worden. Och dat en is niet na der , liefden ghewandelt, richt op de t losse knien, ende de slappe handen, het is lange genoeeh geslapen, want Paulus seyt: * Ontspringt die daer slaept, ende staet op van den dooden, ende Christus sal

1) Is bier «onder" vóór »v" uitgelaten? Alle uitgaven lezen zoo ; ook Van Braglit.

Sluiten