Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fol. 165 r«.

Eaa. 54. c. 15. Joa. 6. e. 45.

l.Cor.lO.b.18 Fol. 165 V

l.Co. 10. b.18

ende het gene dat hy my wilde bedwingen ') te geloouen. ket. Blijft gliy dan daerin opstinaet, ende en wilt ghy anders niet geloouen? Jacques. Ick en ben niet opstinaet, maer ick en beuinde by der Schriftueren niet in sulcker wijse als ghy my segghet, dat ick II moet gheloouen. Kctterine. Neen? Beuint ghy byder Schriftueren niet wat ghy moet gheloouen vant Sacrament.1' Jacqu. Jae ick, maer niet in sulcker manieren als ghy ghelooft, want alsoo en soude ickt niet connen verstaen. Ivetterm. I)e oorsaecke is, dat ghjjt alsoo niet en wilt verstaen. Jacq. Hoe mijn heere, meynt ghy dat ick God wederstaen wil teghen mijn conscientie, soo soude ick argher wesen dan een onrcdelijcke heeste. Kette. ^ aeromme en verstaet ghijt dan niet? Jacqu. Daeroinme, dattet my niet anders gegeuen en is te verstaen, en verwondert v dies niet, want daer staet geschreuen in de propheten, daer de Heer seyt: * Sy sullen alle van God geleert zijn. Ket. Nochtans dunckt my, wanneer ickt v metter schrift voor oogen legghe, dat het niet en is dan goetdunckenhcyt ende hertneckicheyt, als ghy also niet en wilt gheloouen. Jacq. Ick en sout also niet connen verstaen, ende en denckt niet, dat, indien ickt anders verstonde, dat ick hier mijn genoechte 2) ende tijtcortinge soude begeeren te nemen, hier gheuangen te wesen dagelijcks, ende geketent, hebbende verlaten mijn huysurou ende huysghesin tot grooten schade, verwachtende van dage tot dage de doot, want het waer een dinck teghen die menschelijcke natuere. Kett. Wel aen, ghelooft alleenlijck aen het woort Gods, alsser gescreuen staet, ick ben te vreden, te weten, dat alsmen het broodt eet, datmen deelachtich is des lichaems Christi, ende als, men den wijn drinct, datmen deel heeft aent bloedt Christi, * gelijck Paulus ghetuycht tot den Corinthen. Jacq. Woest dan daer mede te vreden, ick ghelooft als Paulus daer getuyeht. kett. Ghe. looft ghy dan datter is een ghemeynsaemheyt des li//chaems Christi? Jac. Jae ick. ket. Wel aen dan, ghy en moecht niet deelachtich wesen des lichaems, sonder daer af te eten, soo moet ghy dan ymmers segghen, dattet het lichame Christi is, dwelck ghy eet. Jacqu. Paulus en seyt dat niet. kette. Hoe moecht ghy des Lichaems deelachtich wesen, sonder daer af te eten ? Jacq. I Toe . wert t Israël deelachtich des Altaers, ende en at den Altaer niet, dan alleene die offerhande? ketter. Ila ha, siet daer, hoe v Caluinus heeft onderwesen ofte Swinglius. Jacque. Ick en houde de leeringe van Caluinus oft Swinglius niet. ket. Van wien dan, van Menno Simons? Jac. Mijn leere noch gelooue en is niet ghefundeert op die menschen, maer op dat woort Gods. ket. \V ie is dan

1) Hetzelfde als dwingen, noodzaken. '2) Geneuclite, genoegen.

L

Sluiten