Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reynicheyt, oncuysheyt, quade begeerten, merct of dit op v kinder verstaen mach worden. &c. //

Ende met dese v kinderdoopinghen, maect ghy datmen ons l wederdoopers heet, hoe wel een ') niet tweemael en doopt, noch niet laten doopen, maer eenmael, ende dat nae der waerheyt, na tge- i bodt ende gebruyc der Apostolen, ende daer aen genoecht ons wel.

Ten vijfsten wil ic v onse bekentenisse ende gebruyc laten hooren, dat onse doopinge niet en is wt opinie 2), maer wt beuel des Alderhoochsten öods. Na desen hope ick met v, noch met niemant te schrijuen noch te disputeren, als voorseyt is, want groote vermetelijcke cloeckheyt en heb ick doch niet, dan ') een seker gemoet, ende vast ghelooue mijns gronts, hoort cort bescheyt:

Yander besnijdenisse bekenne ick, dattet een teecken des verbonts Abrahams was, hem ende alle zijnen Zade, oock een intredinge der Gemeynten Godts Tsraels, ende de wtwendige besnijdinge Israels, heeft een Beelt geweest op de toecoemstige inwendige besnijdenisse Christi, somen claerlijc verstaen mach inden geest des nieuwen Testaments, gelijc Paulus ooc verhaelt, dat en is geen besnijdenisse, die wtwendich inden vleesche geschiet, mer de besnijdenisse des herten, dat is de besnijdenisse die inden geest gesciet, ende niet inde Letter noch Wet, wiens lof niet wt den menschen, maer wt God is, noch ghy die in Christo ooc besneden zijt met de besnijdenisse Christi, die sonder handen geschiet, door aflegginge des sondclijeken vleeschs. "V oortaen wat isset voor een iralrt din maf Vin m Vifxrranpn ■/iiti. door dat doopsel, Hoort doch,

?ol. 232 v'. \.ct. 8. b. 12.

Gene. 17. b. Rom. 2. c. 28.

Coll. 2. b. 12.

* —■* O O ' »

ghy zijt verresen, Waerdoor? door tgelooue, 'NV at gelooue? wat gelooue hebben doch de peters ende meters, daer God door werct, na vlieder verstant, merekt vry hier gheen kinderen, maer gheloouige ende verstandige, // ende dit wil v sterekste bewijs zijn. Och vrient, en stelt v niet moetwillich tegen den prickel, oft het wil v hert vallen, met Godt te spreken, ende zijn woort ende waerheyt so stouteljjc te verdrijuen, Want wildy noch de wtwendige besnijdenisse ymraers houden ende hebben tot een figuerc op den doop, Wel aen dan, wie maect v kinderdoopers dan so stout, dat ghyse doopen sult voor den achtsten dach? ende waerom doopt ghy de Meyskens4)? want inde Wet en worden die niet besneden, ende hier wt moestet volgen, de meyskens ongedoopt te blijuen, want dat ware wesen moet recht zijnen ganck hebben.

1) Iemand; een van ons.

2) Eigen meening, eigendunkelijkheid.

3) Behalve alleen, maar wel.

4) Een argument, wel meer, o. a. door Jacques d Auchy, gebezigd.

Fol. 233 r». Acto. 9. a. 5.

Gene. 17. d.

Sluiten