Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fol. 25 r". Joel. 2. f. 28. Act. 2. a. 4.

Joan. 10.b.l6.

Ephe. 5. b. 19.

Luce. 18. a. 1. Ro. 12. a. 12. Ephe. 6. c. 18. Collo. 4. a. 1. l.Tes. 5.c. 17.

Apo. 19. b. 8.

Daer Esaias achtenvijftich af staet

Sjjn vrou, wat iammerlijcker dinck Blijft daer verborgen ') gaende Met grooter list men haer aenginck Tot afgaen seer vermaende Geuangen, heeft sy ghebaert haer kint De Heere weet, hoe sy is ghesint Hy can bewaren die hem bemint.

Heer, ghy de swacke stereken cont V sy dat Vrouken beuolen I Ghy stort v gheest tot allen stont Op elck die niet en wil dolen Heer, sterct door uwen goeden aert Den swacken, en den vromen bewaert Dat wy in een Ivoy 2) werden vergaeit. Dees mans exempel is voor v Prijst Godt doch in dien dinghen * Met Psalmen en Lofsangen nv In uwer herten wilt singhen t Te bidden is meer van noode wel Veel singens mach maken ydel spel Want ons natuer is so rebel. Nv Broeders ende Susters al lek groet v hier mee te samen Laet ons vroom strijen int aertsche dal Gods kinderen moeten met namen Sijn tot haers Vaders wille bereyt Wie Christum belijdt in vromicheyt + Sal werden met witte zijde gecleyt.

[n°. 13.] s)

Van een ionge maecht ge-

G Na de wijse: lek roep v o Hemelsche Vader aen.

VErhuecht verblijt groot ende cleyn Die hier nv trueren

1) Vreemd, daar zij mede gevangen zat, fol. 24 r», toen — zie eenige reeels verder — dit lied is gedicht.

2) In den éénen schaapsstal van den éénen goeden herder.

3) Dit lied, waarin .lanneken in den eersten persoon spreekt, zou wel slechts op haar naam gesteld kunnen zijn; maar nu hare executie daarin niet wordt beschreven, is het waarschijnlijk van haar eigen hand. Vreemd, dat zij met geen woord melding maakt van hare lotgenooten. Toch is Janneken Eghels, van Haerlebeke bij Kortrijk, 3 April 1560 te gelijk met Lenaert Plovier (zie aanteekening

Sluiten