Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schutgeuangen wesende te Vreen.

Fol. 52 V.

Mat. 28. c. 19. Mar. 16. b.15.

Mat. 3. a. 2. 4. b. 17.

Geschiet is so groot gewalt Om dat ick v woort aenhange Lijde ick so grooten noot En legge hier geuangen Sy dreygen my al metter doot.

Sy hebben my gebonden Geuoert voor de Ouerheyt Om uwen naem te verconden Door v genade was ick bereyt Doen deden sy my vragen Wat onse gelooue weer Daer op was mijn gewagen Dat is na Christus leer.

Op dit geloof ben ick gedoopet Hebbe ick voor haer bekant * Als Christus selue ontknoopet Onsen trouwen heylant In Marco staet geschreuen In zijn sestiende pleyn Den geloouigen salment geuen So Christus woort ons leert gemeyn.

Vanden doop der kinderen cleene So vraechden sy my al voort Ick sprack met goeder meene Dat vindick niet in Gods woort Wilt vry de schrift doorloopen Christus heeft niet geleert Den ongeloouigen te doopen 4- Sy en zijn ') van sonden eerst bekeert.

ons nu een liedeken", waarop hij mei een aanval van beroerte werd gestraft. Dat van 1631 en Van Braght nemen dit alles over.

Het lied roert evenals nO. 22, alle betwiste denkbeelden der Doopsgezinden aan; insgelijks alleen het eedverbod niet.

In een liedboek, dat Dr. Wieder meent in 1559 te moeten plaatsen, komt ons lied al voor. Dan moet de opgaaf van het jaar 1561 voor dezen marteldood natuurlijk onjuist wezen, of — eene andere mogelijkheid, waarop Wieder, bl. 145, wijst, Schut heeft nadat zyn lied al verbreid was nog een paar jaren gevangen gezeten. Dit komt ook in latere uitgaven van de Veelderhande Liedekens voor en staat, in het duitsch vertaald, in Ein schon gesangbilchlein) dat volgens Wolkan, S. 90, 91, 99, voor het eerst tusschen 1565 en 1569 het licht heeft gezien.

Of xinenichfalt" en «gewalt" in het eerste couplet den westfaalschen dichter verraadt 1 sSwermen" op fol. 53 r» zal wel geen germanisme (schwarmen" is bij Luther: in afwyking van het woord der Schrift op eigen invallen, fantasiën, wijsheid afgaan) zijn, zie de aanteekening aldaar.

1) Tenzij zy zyn.

Sluiten