Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

testament aan haar zoon. 70 v.v. verdronken. 70. lied op — 75* v.v.

Annetgen Symonsdr., van Leiden, m. verdronken. 578*. lied op — 526 v.v.

Anthoni» van Cassele. m. 348. 556 v.v. verbrand. 557.

AnthonisRocke. afvallig.565*.

Anthonius van Hille. disputeert met Hans van Overdam. 112.

Antwerpen. 628*. 630. advokaten te — somtijds toegestaan. 152*. 337*. martelaars te — 17 v. 126*. 177*. 342*. 367*. 373* 443*.521*. 538*. 544*. 552 v. 560. 563*. 581*. de schout van — executeert te Lier. 568 v.

Apocriefe boeken van het O. T. veel aangehaald. 35. 54*. 213. enz. dispuut over — tusschen d 'A uchy en Lindanus. 302 v.

Aremberg, Hertog van. bemoeit zich met d 'A u c h y. 269* v.

Arend, aanduiding van den keizer. 110. 113 v. 666.

Assuerus van (xheemont. m. geeft sommigen aan. 152*. 184. —'s betrekking tot J e r. S e g h e r s z. 152. 156. — verbrand. 152*.

Augsburgsche godsdienstvrede. 270*.

Au struweel, beeld te — door Peter Bruynen c. s. geschonden. 177*. 183*. 521*.

Auszbundt, De. bevat vele uit het Offer des Heeren vertaalde liederen. 38. 75*. 88*. 95*. 124*. 184*. 235*. 265*.509*. de — en het Liedtboecxken. 489. later gebruik van den — 494.

Avondmaal. 506*. 512 v. S a t1 e r ' s wijze van — vieren. 63. , oordeel over het — bij Jan Olaesz. 84 v. Claes de Praet. 251. d'Auchy. 272. Claes ken. 328 v. 338. Hans de Vette. 352 v. deelneming

van onwaardigen aan het — 598. 613.

B.

Babyion. 115. 228.592. — i s c h e hoere. 360. 365. 451. 453.480. 527 (van een kerkgebouw).

B a 11 e n , dominikaan. 553.

Ban. 37. 112. 247.352.623.649*.

Beckum, Maria enTJrsula van. de jonkvrouwen — m. m. Zie D e 1 d e n.

Beelden. — dienst. 601. — schennis door Peter Bruynen c.s. 177*. 183*. 521*. — storm (van 1566). 463*. 521*. 649*.

Bekeering. hetzelfde als zich bij de goeden voegen. 83*. — door het zien van de vervolging bewerkt. 246. 591*. — slechts zelden als ommekeer uit een lichtzinnig leven. 258. 550*.

B es n ij d e n i s. 284. 349. 351. 35fi. 403.

Beulen. Zie Scherprechters.

Biecht. 93. 213. 272.

Biestkens, N., drukker van het Offer desHeeren.8v.v.; van den Bijbel. 20.

Bijbel, vertalingen van den —, in het Offer des Heeren gebezigd, Mattheus Jacobs, Biestkens. 19 v. eigenaardige vertaling van teksten. 20. 110. 111. 119. 132. 379. 457. geschil over eene gepriviligiëerde — uitgaaf met Joo s Kint. 224. zuricher — vertaling. 281. — uitgaaf van Rob. Stephanus. 282. namen der — boeken aan de Vulgata ontleend. 53*. verboden uitgaaf van het N. T. 206. 208. de — en zijne macht om zielen te doen wedergeboren worden. 175, 459*.

Bisschop. Zie Oudste. Bouwen Lubbertszte Haar-

Sluiten