Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zag hij in, dat de tijd toen niet gunstig meer was voor een pleidooi voor den aflaathandel of wilde hij slechts herhalingen vermijden? Opmerkelijk is zijne erkenning, weder eenige jaren later, dat er onder de rondreizende predikers, die gehuurd worden om met relieken van heiligen van plaats tot plaats te gaan, dikwijls lieden zijn die bedrog plegen en valsche heiligdommen aan het volk opdringen ').

Overigens doet hij zich in zijne geschriften kennen als een vurig verdediger der Iioomsche kerk, die hot bestaande onvoorwaardelijk wil handhaven. Hij schaart zich geheel aan de zijde dergenen, die elke poging tot hervorming met hand en tand tegengaan. Hij behoort tot de partij der onverzoenlijken, die voor geen maatregelen van geweld terugdeinzen en wordt een der grondleggers van het Tridentijnsche Roomsch-Katholicisme, dat zich er op beroemen kon geen enkele concessie gedaan te hebben.

Van Zichem maakte deel uit van de theologische faculteit te Leuven, zoodra als zij den strijd tegen Luther begon aan te binden. Het is noodig dit onderwerp, in het voorafgaande reeds aangeroerd, hier eenigszins uitvoeriger te behandelen. In den laten herfst van het j. 1518 kwam de eerste bundel verzamelde werken van Luther's hand in de Nederlandsche universiteitsstad aan2). Hij was ter perse gelegd door den ondernemenden Bazelschen uitgever Joannes Frobenius en bevatte een herdruk 3) van eenige Latijnsche

1) In de nader te beschrijven Apologia pro pietate,per Eustachium de Zichinis, quat. B, fol. v: «quispiam ex eorum numero, qui mercede conducti diuoruin reliquias circumferre dicuntur, quos vulgo quaestuarios vocant, qui quod accidere solet, pro veris sacris, commenticia ac ficta sacra obtrudat populo".

2) Epistola Reuerendiss. domini Curdinalis Dertusensis, ad facultatem theologiae Louaniensem. Eiusdem facultatis doctrinalis condemnatio qua condemnatur doctrina Martini Lutherii, [Aan het einde:] Louanii M.D.XX, quat. A, fol. iijr. In de Opera latinu, bij Sehmidt, Vol. IV, p. 178. In het vervolg zullen wij dit stuk aanhalen met den verkorten titel: Condemnatio doctrinalis librorum Mar~ tini Lutheri. De inhoud van den bundel wordt hier (A, fol. iijr; bij Sehmidt, p. 178) aldus opgesomd: hij bevat «conclusiones nonaginta quinque cum suis declarationibus et responsis ad Siluestrum de Prierio magistrum sacri Palatii. Item sermonem de poenitentia. Sermonem de excomrnunicatione, Sermonem de Indulgentiis, Sermonem de praeparatione ad Eueharistiam. Item Andreae archidiaconi propositiones apologetieas, et praeeeptorium".

3) Beschreven bij Panzer, Annalen typographici, Norimb. 1801, T. IX, p. 118: Ad Leonem X. pontificem maximum. Resolutiones disputationum de virtute indulgentiarum reverendi patris ac sacrae Theologiae doctoris Martini Luthe

Sluiten