Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ilaagsche medicus in de oogen zijner tijdgenooten een belangrijk man is geweest').

De geldelijke belooning, voor Yan Hoogstraten aan zijn inquisiteurs-ambt verbonden, is bekend. Hij is nl. ook werkzaam geweest onder Frans van der Hulst, die eerst door den Keizer en daarna tevens door den Paus was aangesteld in Brabant, Vlaanderen, Henegouwen, Artois, Holland en Zeeland. In de instructie, aan Yan deiHulst in het j. 1522 verstrekt, werd bepaald, dat doctoren in de godgeleerdheid, wier hulp hij zal inroepen, zullen genieten: op hunne standplaats 16 stuivers (Parijsche munt) per dag; buiten hunne standplaats binnenslands (d. w. z. in dit geval: binnen Brabant) dertig stuivers en buitenslands twee kroonen /). Spoedig werd Van der Hulst afgezet. Na verloop van tijd verstrekte hij eene volledige opgave van al de bedragen, die hem uit de kas van den algemeenen ontvanger der financiën waren uitbetaald. Op deze eindrekening komt onder de namen der medewerkers ook die van Van Hoogstraten voor. Deze is gedurende 26 dagen werkzaam geweest in Holland in de maanden Juni en Juli van het j. 1521 en heeft hiervoor overeenkomstig bedoelde instructie 48 stuivers per dag ontvangen '). Let men op het honorarium, destijds aan andere betrekkingen verbonden, dan mag dit bedrag aanzienlijk genoemd

•1) In de Voorrede voor Van Hoogstraten's Destructio Cabale, 1519 (zie beneden) leest men : «meermalen gebeurt het tegenwoordig, dat iemand, die behagen schept in de fraaie letteren, door den schoonen stijl van een boek op een dwaalspoor wordt geleid. Cuius rei intra paucos annos adsimile eonspeximus lamentabile exemplum. Quando riimis infelix quidam (posteaquam multas et has enormissimas abiurauerat hereses) incidens in Porphirij philosophi libros. in christum grecanica blaspheinantes eloquentia. editosque sub apparenti rationum eolore. in prophetas ae euangelistas. eo loei. per lenocinalem horum librorum deductus est fucuin. quod in abiuratam turpiter reineideret heresim. dignam ob id ignis adustionein assecutus Qui vsque adeo per dictos Porphirij fucatos libros dementatus fuit. vt Iesum ac superbenedictam matrem eius articulo mortis instante. nunquam implorauerit. adeo nimirum ob hanc dietam lectionem a fide alienus factus quod dumtaxat eitra omnem fidei pietatein christiane. solum gentiliurn cuiusdam dei virtutem in subsidium inuocaret." Cremans (De Iacobi llochstrati vita, p. 07) heeft als waarschijnlijk aangenomen, dat dit op Herman van Rijswijk slaat. Kr kan echter evengoed een ander mede bedoeld zijn. Schrijvende in het jaar 1519 kan V. Hoogstraten met «intra paucos annos" bezwaarlijk denken aan iets dat gebeurde in het j. 1512.

'2) Het stuk bij Dr. Paul Fredericq, a. w., Dl. IV, blz 126.

3) Kwijtbrief van 26 Sept. 1527, bij Dr. Paul Fredericq, a. w., Dl. V, blz. 263.

Sluiten