Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij zelf op den titel mededeelt. Hij noemt zich „meester", d. w. z. „magister artium", en „priester". Beteekent dit dat hij in het j. 1545, toen zijn geschrift in het licht verscheen, dienstdoend priester was ? Droegen er meer den koorrok, die dachten zooals hij ? Heeft hij op den kansel even onbewimpeld als hier zijne overtuiging uitgesproken? Werd hem misschien spoedig het zwijgen opgelegd? Heeft hij herroepen ?

De „Korte instructie, hoe een iegelijk mensch met God en zijnen naaste behoort te leven" is even schoon van vorm als van inhoud. Zij is versierd met vijfenzestig kleine houtsneden, met den keurigsten smaak in uiterst sobere lijnen door de meesterhand van Joos Lambrecht vervaardigd. Bij de Tien Geboden ziet men, hoe Mozes de Wet des Heeren in ontvangst neemt. Bij het sabbats-gebod aanschouwt men den prediker op den kansel en de toehoorders er om heen gezeten. De Twaalf artikelen des geloofs worden opgehelderd door tafereelen uit de geschiedenis van Jezus. Bij de bede: „Uw wil geschiede" is Jezus in Gethsémané geteekend; en bij de andere bede: „vergeef ons onze schulden" de terugkeer van den verloren zoon. Treffend zijn vooral de voorstellingen van het Christelijke gezin, van de huiselijke godsdienstoefening, van de wijze, waarop echtelieden, ouders en kinderen, meesters en dienstbaren met elkander behooren om te gaan, van het gebed als men zich tot zijn werk begeeft, het gebed bij de afreis en de dankzegging bij de thuiskomst, het morgengebed, het avondgebed, de gemeenschappelijke dankzegging vóór en na den maaltijd enz. l).

Doch nog veel belangwekkender dan de prentversiering is de tekst. Hoe frisch is de behandeling van de talrijke onderwerpen, die aan de orde komen! Op menige bladzijde neemt de gedachte eene hooge vlucht. De innige vroomheid, de diepte en zuiverheid van het godsdienstig gevoel maken dit boekje tot een reine parel in de Nederlandsche stichtelijke letterkunde. Nadat elk van de Tien Geboden afzonderlijk behandeld is, volgt eene prachtige samenvatting:

„Deze voorgaende thien gheboden gaf God de heere Moyses zynen knecht, in twee steenen tafelen, waer af d'eerste in haer begrijpt, het eerste ende het meeste ghebod, daer Jesus Christus af spreïct zegghende, Ghy

1) Bij Jen herdruk moest van het weergeven dezer prenten in facsimile wegens de kosten worden afgezien.

Sluiten