Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sen, gheweld, of andersins, maer ooc die maer inwendiglic metter beghacrten zulc doen zouden, waert hem moghelic. Want ons zalighmaker Jesus Christus zeght zelve int Evangelye, Met alleene die Mat. v. eens anders vrauwe bekend metter daed, es een overspeïlder, maer Ecclesi, xlj. die eens anders vrauwe anziet om die te beghaerne. Zo es dan dit leste ghebod vander beghaerlicheyt, de somme, ende tbesluut van allen den anderen voorgaenden gheboden.

•| God spreïckt Deut. vj.

Deze woïrden die ic v ghebiede, zuldy ter herten nemen, ende ghy zultse uwen kinderen vertellen, ende zulter af spréken, als ghy in v huus zijt, of achter weghe gaet, als ghy slapen gaet, of Biiij' als ghy opstaet. Ende ghy zultse binden tot eenen teeken // op v hand, ende zy zullen een ghedijncteeken wezen voor uwen ooghen, ende ghy zultse schryven op die posten, ende aen die poorte van uwen huze ').

j. Reg. vij.

Lucae x. Eze voorgaende thien gheboden gaf God de heere Moyses I I zynen knecht, ghelijc wy vooren verhaelt hebben, in twee üeu. iiij. M / steenen tafelen, waer af d'eerste in haer begrijpt, het eerste ende het meeste ghebod, daer Jesus Christus af spreïct zegghende, Ghy zult beminnen uwen heere uwen God, wt al uwer herten, wt al uwer zielen, ende wt al uwen ghedachten. Dit meeste ghebod, ende somme der eerster tafel, begrijpt in hem, vijf ander speciale gheboden, inde welke wy bekennen ende leeren, wat wy sehuldigh zijn te doene, of te laten, in tgheïnt dat God onzen hemelschen vader angaet. Ende de tweeste tafel, begrijpt in haer B iiij v het tweeste // ghebod, den eersten ghelijc, te wetene, Ghy zult beminnen uwen naesten, ghelijc v zeiven.

Dat es.

Mat. vij. Al dat ghy wilt dat v een ander doet, dat doet hem. Dit ghebod begrijpt ooc in hem, vijf ander gheboden, inde welke wy bekennen, wat wy sehuldigh zijn te doene, of te latene, in tgheïnt dat onzen Ro. xiij. even mensche angaet. Zo dat in deze twee gheboden, begrepen werdt de gheheele wet, ende de prophéten. Ende een ieghelic mensche magh lichtelic begrypen, hoe datter (al zijn de woïrden lettel) alderande maniere van dueghdelicke ghewaerken ende gheboden, diemen eenen mensche zoude moghen ghebieden ofte ghéven,

1) Het plaatje, dat hier volgt, vertoont in het midden den vorm van de Wet der twee steenen tafelen. Er staan echter niet de Tien Geboden op geschreven, maar links: Mat. xxij. Bemindt uwen heere uwen God wt al uwer herten, wt al uwer zielen ende wt al uwen ghedachten; en rechts: Mar. xij. Ghy zult beminnen uwen even nasten ghelijck v zeiven.

Sluiten