Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een oprecht gheloove ende hope, midts waerken der liefde, vermagh alle zaken in ons, die ons anders, onmoghelic zouden zijn te vulbrijnghen. Nu op dat wy dit gheloove niet en verliezen, ende in ons ooc niet en verflauwe noch en vermindere, maer meer wasse ende vruchtbaer werde, zo esser niet crachtigher, orboïrlicker noch ooc noodzakelicker, dan God zonder aflaten te bidden. Want de heere Jesus zeght zelve, zouckt, ende ghy zult vinden, clopt, ende v zal openghedaen werden, bidt, ende v zal gheghéven werden.

Maer die God hertelic bidden wild, moet aldus ghesteld wezen. Ten eersten zo moet hy vierigh ontsteken wezen, met herten betrauwende ende gheloovende op de belofte, die hem God beloïft ende toezegh, zonder hem eenighen tijd // te stellen van verhoord Ciy" te werden. Ten tweesten zo moet een mensche bekennen ende ghevoelen zijn eyghen ghebrec ende cranckheyt, ende hem kennen helpens van doen te hebben. Want ghelijc wy lezen, de cranke Matt. ix. behouft den medecijn alleene, ende dien wild hy ooc ghaerne helpen, ghelijc ons de ghebenedijdde moeder ende Maeght Marye zelve ghetuught in haren zanck. Den hongherighen heïft hy met goede Lucas. ij. vervult, ende heïft den ryken ydel wegh ghezonden. Wat batet dat ghy bidt, wanneer ghy niet en bekend dat ghy ghebrec hebt?

Eyst niet met God ghespott, hypocryzye, ende gheveynsde bedijnghe?

Moght yemant vraghen, hoe ende in wat manieren zullen wy tot God bidden, om te vercryghen tgheïnt dat ons noodsakelic es?

Hoord op dat ghy menschien niet en bidt dat v ongheoïrloïft of niet huerbuerlic, voor tgheïnt dat v noodsakelicst ende meest proffytelick ware. Want daer wt commet dicwils dat ons God niet en verhoord, ghelijc S. Jacob zeght, want wy qualic bidden. Ende Jaco. iiy. ghelijc S. Pauwels zeght, wy zelve en weten niet wat wy behoor- Rom. viy. licst moghten bidden. Ende daeromme zo heïft ons die opperste Doctuer ende meester Jesus, als alderbest wetende, wat ons zalighst ende proffytelicst zoude moghen zijn, een warachtighe réghel ende inaniere van bidden beschreven ende gheleerd, zettende ons God zynen hemelschen vader tot een ooghemaerck, totten welken wy ons herte ende inwendighe ghedachtenesse // op heffen zouden, tot Ciivj' hem, daer boven inden hoogsten, wy die hier in dit dal der tranen aerbeyden ende met zonden beladen zijn. Ende hy zeght, als ghy bidden wild zo bidt aldus.

Psa. cxiij.

Ons vader die zijt inde hemelen, G-hehelight zy uwen name.

Nu es te noteïrne, ghelijck vooren ghenough verclaert staet, hoe dat een oprecht ghebed, nemmermeer gheschien en magh, zonder

IV. 3

I

Sluiten