Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ghebet in lichamelicke saken.

Als wy mit armuet, kranckheit, oirlich '), of ander plagen beladen werden, dan sal men om tweerley verlossung bidden. Ten ersten, dat Gott sulcken tegenspoet van ons neme, liuyden, morgen, off wanneer hem des belyuet. Dit gebet sal gescheen mit sulcke conditiën. Lieue Heer, ist dijn wil, ist dyne eer, vnde mijne salicheyt nut, so verlost mijn kortelick, ist anders, dijn wil geschee Heer, laet dit cruys duyren so lang my des sellich is2): Ten anderden sal men bidden, dat ons Gott een geduldich hert onder sulcken tegenspoit wil maken vnde bewaren.

Ilyr sal nu een van beiden gewisselick ghescheen, Got sal ons van tegenspoit frymaken, off hy sal ons gheduldich maken, bis de verlossing kompt. Jst oick, dat ons Got ene wijl mit ongeduldicheit liet fechten, sulcks geschiet ons oick ten besten. Dit merckct in fo. cij . de schriftuyr, /ƒ Als Gott den belasten verlossing belouet, so wurt dese gaue der geduldicheit meestelick belonet, siet de psalmen. Item . math .7.11. joh . 16 . vnd ander orten ') van gebet. Oick betuiget ons des die erfarung mennichmal, dat Godes kynder dicker in hoir herten geduldich werden, dan hoir lichamen van tegenspoit verlost werden. Dairom sol men in allen lichamelicken noden erst vnde bysonder om geduldicheit bidden.

An Christus hebbe wy een exempel, mit sulcken onderscheit to bidden, math . 26 . vnde mare . 14. O vader, ist muegelick, laet desen kelck van my gain, mer dijn wil geschee, des gelijcks siet oick an Dauid . 2 . regum . 15 . vnde math . 8 . an den melaetzen. Als wy bidden om dachlick broit, dan sulle wy betrouwen, dat Gott gewisselick onse lichamen sal spysen, mer men sal sijne wijsheit beuelen, vet off mager broit to geuen, vnde bidden dat hy ons oick mit mager broit wel to freden wil maken. Dit gebet sal verhoirt zijn.

Als men mit lichamelicken noden wurt beladen, dan sal men om dre dinghen bidden, om vergiffenis der sunden, om gheduldicheit so lang tegenspoit duyrt, om lichamelicke verlossing, als des Gott sal belyuen. Der sielen gesontheit sal men vorhin vnde bouen des fo. ciij' lichams // gesontheit besorgen. De euangelisten melden, dat die krancken van .Jesus geholpen wurden so bald als sie beden, wairom gheschiet nu des ghelijcks nyt? Antwoirt. Christus hefft datmail syne gotheit mit sulcke teiken bewesen, dese gotheit is nu bekant, dairom werden die gelouigen nu ghenesen, als hem die ghesontheit sellich is, vnd nyt so bald als sie bidden.

1) Oorlog.

2) Zoolang het mij tot heil verstrekt.

3) Bijbelplaatsen.

Sluiten