Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen ons wel beter geluck gunnen, sonder pijnlicke sorge vnde mitlyden. Die engelen sijnen frolick, als wy ons bekeren, luc. 15. Des ghelijcks oick die hilligen. Cyprianus raenet dat sie vur ons bidden, mer hy liefft nyt tot sie gheropen, bidt vur mijn, want hy wust wel, dat sie des nyt horen, lib . 1. epistol. 1. Merck.

Christus gebet vnd onse ghebet is vur ons genoech, vnd wurt certein verhoirt, al ist muegelick dat die ghestoruen hillighen nyt vur ons bidden, als Chrysostomus op viel orten meldet super math. lö.homil. 12.de Cananea. &c. Al ist schoin dat sie vur ons bidden, nochtans sal men sie nyt anropen, sprekende bidt voir ons, want sie horen onse stemme nyt, vnde sie bidden doch van hoir selues vyt fryer liefft, onuermaent.

Wie men die gestoruen hilligen sal eeren.

Die eerste eer is hoir hillige leuen (dat sie mit Godes hulp geZo. c.lix". fuert hebben) mennichmail // bedeneken, vnd onse sundige leuen dair by gelijcken, onse conscienci beschamen vnde bewegen, sulcke duechden oick mit Godes hulp na to folghcn. Die ander eer is hoir duechden oick mennichmail by den menschen vertellen vnde prysen, op dat sie oick des gelijcks hoir leuen beteren. Die derde eer is frolick wesen, dat die hilligen salich zijnen, vnde van herten begeren by den hillighen, in sulcke salicheit to wesen, sie to sien vnde mit hoir to spreken. Dat nafolghen gheschiet in twe manyren, Ten eersten in den duechden, die allen staten gheljjcke wal beuolen zijnen, als bysonder in dese drie folgende punten. 1 De sunden mit droiffenis bekennen vnde haten. 2 De vergiffenus mit freuden gelouen. 3 Voir de vergiffenus danckbair zijn mit liefft an Gott vnd an allen menschen. Ten anderden mach jderman in sijnen heropenen staet die hilligen nafolgen. Die pastoren hebben guede exempelen an den propheten vnde apostelen. Die ouericheit hefft enen gueden vorganck an Dauid, Josias, Ezechias, Josaphat. &c.

Men sal die hilligen nafolgen na die hillige schrifftuir. Dat nafolgen teghen die schrifftuir geschiet in twe manyren. Ten ersten, fo.c.lx'. wanneer men hoir sunden nafolcht, als Petrus versaken, Ij Paulus verfolligen, Dauidts ouerspul. &c. Ten anderden, wanneer men sie nafolcht in etlicke persoinlicke saken, die etlicken hilligen alleen geboden waren, vnde ons gemenen luyden nyt beuolen zijnen. Als dat Abraham sijn soin sol doden, vnde dat die Jsraheliten den Egypteren sollen bestelen. Gott eeren durch sijn hilligen, ghescheet in dese manyren. Ten ersten, als men Gott danckt, dat hy onse initbroders den gestoruen hilligen, die salicheyt hefft gegeuen. Ten anderden, als men Gott hoichlick danckt, dat hy durch syne propheten vnde apostelen, die salichmakende wairheit hefft op erden laten predicken vnde beschryuen. Ten derden, als men Got danckt,

Sluiten