Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoir gueder in genen manyren tot sullicke affgodery, vnde quaden leuen gegeuen hebben, vnde nu is hoir begeren, dat hoir giften van der ouericheyt in den rechten vorgemelden Godesdienst gekeret werden, gelyck sie selues na al vermuegen doin sollen,

mochten sie weder komen. Pastoren onderhalt.

Het is wair dat guede pastoren meer dencken // op gottelicke fo.cc.x'. eer, vnde menschelieke salicheyt, dan op eygen profyt. Mer oiclc ist war, dat men dese pastoren kost vilde kleyder schuldich is vur wyff vnd kynder, siet die vorgeallegyrde plaitzen vnde deuteronom . 12. 14. 26. van den Leuiten. Hyr to sol men billick van herten willich zyn, mit danckbarheyt vur die geestelicke gauen, vnd ouerfrolieke boetschafft, die sie ons van Godes wegen brengen. 1 . corinth . 9 . rom . 10. Wy synen doch mild gewest an die pausselicke verleyders. Etlicke secten als doper vnd enthusiasten, benyden den euangelischen predieanten, dat sie mit seker jairgelt onderhaldcn,

vnde van der ouericheyt beschermet werden. Etlick edelleut vnd ander heren in Duytslant, trecken die kerekengueder onder sich vnde laten den gueden pastoren seer weynich. Aldus meent de duuel den edelen predickdienst to storen, dat sie hoir ampt verlaten, off die kost weder mit luegen sueken sullen, dan mocht die boisswicht mit seuen affgodige geesten wederkomen, vnde een pausdom weder oprichten.

Van den ketteren.

Onder Christus naem zynt twe ketterien tegen Christus opgestanden, dar grote keysers vnd kunningen zynt angehangen. I)e erste meende, dat die Soin vnd hillige geest nyt enes wesens // mit den vader zijnen, mer creatueren van den vader geschapen, fo. cc.v. die soin vor, die geest na, vnd dat die vader hemel vnde erde,

engelen vnde mensehen, mit allen anderen creaturen, dureh dese twe dieners heft't geschapen. Aldus ghefuelen oick nu etlicke weder- _ dopers, bysonder Adam pastoirs discipulen. Jderman huede sich dair vur. I)ese ongotlicke rnenung is opghestanden binnen die stadt Alexandria, gelegen in Egipten, durch enen predicant geheten Arrius, anno omtrynt. ccc . xx . vnde hyr tegen wart dat Concilium nicenum gehalden, dair . ccc . xviij . biaschopen by een quamen, anno domini omtrynt. ccc . xxiiij.

Dese menung wart. xliij. jair lang openbair beschermt, in allen landen der Grekischer kereken, onder Arrianischen keyseren, nemelick van den jair . ccc . xxxix . bis . ccc . lxxxij. Wat die Christenheit der tijt hebbe gheleden, mach men lesen in Tripart. lib . 4 . eap . 13 . 16 . lib . 5 . ca . 1 . 31. lib . 7 . cap . 30 . 32. In die Latinsche kerek hebben die Arrianen gewaldige kunningen gehadt op etlicken oirten, van den iair . cccc . vj . bis ccccccc . vnde . lxxij. dat

Sluiten