Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den vleesche ende noch geen soeticheyt en proeft inden ghiest, so en heft dat geloue noch geen salicheit in v gewrocht.

*\ Van dat gheloue in Christo Jesu, ende eerst wat een oprecht goet ghelooue is.

. . _i J• i

At gheloue is een wesen aer aingnen, ^

ghehoept worden, ende een bewijs der dingen, die niet gesien en worden alsoc ons claerlijc totten Hebreen wort beschreuen.

Hier in mogen wi sien, welck dat recht gheloue is, als dat wy hopen ende verbeyden genade, ende barmherticheyt bi den Here te vercrigen, daer wi nochtans in ons seluen niet') en sien,

dat die genade Gods weerdich is, ende dat goet ooc niet en sien dat God ons belooft heft, meer '*) alleen, want God genadich ende barmhertich is. Ende wi ontfangen dat woort dat ons getuygenisse geeft van sijn goetheit, so hebben wi doer dat geloue een goet betrouwen op God als dat hi doer sijn milde goetheyt zijn ghenade, ende barmherticheit an ons sal bewisen, ist dat wy met gansser herten daer op connen rusten, ende ons inden giest daer in connen verbliden. Ende ons seluen door dat geloue in liefde, ende dancbaerheyt tot Godt gheuen. //

So hebben wi een seker ghetuygenisse dat wi tot een goet A ij'

gheloue gecomen zijn, want wi en connen geen ander fundament vinden daer die sondige siele op rusten mach, dan alleen, als wi doer tgeloue connen hopen, dat God ons een ghenadich vader sal zijn doer die doot Cristi Jesu. Dit is dat Paulus soyt: Niemant i. Corinth. iy en mach een ander fundament leggen, dan datter geleyt is, wele is Cristus Jesus. Sulcken geloue doet den mensche betrouweliken wandelen ende gestadich sien op die goetheit Gods, in welc hi hem so veel can glorieren ende verbliden, so veel als hi can gelouen dat god so vele sal geuen als hi met sijn woort vercondicht ende belouet heft, om dat hi dat gelooft daer in is sinen ghiest verblijt doer Gods ghiest die hem dat doer dat gelooue heft gheopenbaert ende gheleert. Daerom seit Paulus. Ghi en hebt niet Roman. viij. ontfangen den geest des diestachticheits 3) weder tot vresen, mer ghi hebt ontfangen den ghiest der verkiesingen der kinderen Gods,

doer welcken wi roepen, Abba o lieue Vader, deselue giest gheeft onsen ghiest een getuygenisse dat wi sijn kinderen Gods. Als de mensce dit doer dat geloue in hem gheuoelt ende therte daer in

1) Niets. 2) Maar.

3) Lees : des dienstachticheits, d. w. z. der dienstbaarheid.

Sluiten