Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

god van sijn woort, seggende: V alleen heb ic gesondicht ende hebbe boosheyt voor v ghedaen, op dat ghi gerechtueerdicht solt Psalm 1. worden in v woorden, ende solt verwinnen als ghi verordelt wort.

Recht oft hy seggen wilde. O Here, ic hebbe misdaen, ic bidde v sijt gedachtich wat ghi den sondaer beloeft hebt, de hem keeret van sijn sonden als dat ghi hem een bedroefde geest ') in v ghenade solt ontfangen. Daerom behoort ghy mi in v genade te ontfangen op dat ghi in v woorden moecht rechtueerdich geuonden worden. Als ghi den sondaer sulcke ghenade tlioont, soe als ghi beloeft hebt dan suldi v vianden mit de waerheit verwinnen, de v solden willen verordelen als een die na zijn woort niet en doet.

Als nv Dauid inden giest kende dat hi genade bi den llere hadde geuonden, so prees hi God ende dancte God in alle zijn woorden, Psalm c.xliiij. ende wereken seggende: God is getrouwe in al zijn woorden, ende hillich in al sijn wereken die Here is ghenadich ende barinherticb,

lancmoedich ende van groter barwherticheyt. Die Here is alle menscen vriendelic, ende zijn barmherticheden gaen bouen alle sijn wereken, so ist mede met // onsl), so veel connen wi God louen [A Hijr]

ende dancken, ende ons in sijn goetheyt verbliden, so veel als wi connen gelouen dat ons barmherticheit ende genade mach gheschien Al waert dat de wet ons gestadich verdoemde, ende die helle ons wilde verslinden ende alle sonden, ende vianden ons gestadich wilden oueruallen, nochtans moeten wi vast op God staen,

ende sien wat Christus doer sinen bitteren doot in 3) ons verdient heft, ende gegeuen. Ende wat hi ons beloeft heft, soe sal dat geloue sijn werc wereken. Ist dat wi dat woort inden giest doer dat —gheloue ontfangen hebben, int middel4) der sonden, int middel des doots sullen wi ghenade ende dat leuen kennen, ten waer dat de hope ons dat hoeft op hielde 5), ende die belofte ons niet int herte en quame wi solden in desperatien moeten verdrencken. Die hope seyt: Kint in v crancheit en verwerpt v seluen niet, mer bidt den Eeclesiast. Here ende hi sal v ghenesen. Die sondaer siende op God ende xxxvuj hem doer zijn woort kennende, als dat hi genadich is, ende niet en wil den doot des sondaers, so heft hi sijn hooft op met enen goeden moet, seggende Je en sal niet steruen, mer leuen, ende vertellen die wereken des Heren. Die Here castijende, heft mi Psalm c.xvii. ghecastijt ende en heft mi niet gegeuen inden doot. Doet mi open die poorten des rechtueerdiclieyts eude als ick daer in gegaen bin,

so sal ic den Here beliden. Dat is de poorte des lieren, de recht-

1) Ilem, die een bedroefde geest is. 2) NI. als met David.

3) Meri zou hier »an" of »aen" verwachten.

4) Te midden. 5) Als de hoop ons hoofd niet opbeurde.

Sluiten