Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des Heren, het is al sotheyt al wat die menscen ') weet als hi van i. Corinth. i. God niet geleert en is, daer om seyt Paulus: Dat woort des cruyces is een sotheit den genen die verloren worden, mer ons die salich worden ist een cracht Gods want so gescreuen staet. Jc sal die wijsheyt der wijsen te niet maken. En heft God die wijsheit deser werelt niet so sot ghemaect, want anghesien dat die werelt doer haer wijsheyt God in zijn wijsheit niet en bekende. So beliefde God door sotte predicatien salich te maeken die daer an geloofden Js nv onse Euangelie bedect, so ist bedect inden genen die ij.Corinth.iiij. verloren werden, in welcken God van deser werelt die sinnen der ongelouiger verblint heft, op dat hem 2) niet en scine die verlichtinge des Euangelijs van die claerheit Christi Noch seyt Paulus: ü.Tessalon.ij. Die gene de verloren worden om dat si die liefde der waerheit [Cvjr] niet en hebben ontfangen dat // si salich mochten worden, daerom sal God haer seynden crachtige dwalinge, dat si der luegenen sullen gelouen, op dat si alle gheordelt worden, dye der waerheyt niet gelooft en hebben, mer hebben totter boosheyt lust gehadt. Die Iiere heft alle menschen doer woerden, doer weldaden altijt tot hem willen trecken. Als hi siet dat die herten euen hert ende verkiert bliuen so dreycht hi die ongelouigen dat si te niet sullen comen, de hem doer zijn woert niet en willen ontfangen seggende: Math. xxi. Dat rijck Gods sal van v genomen worden ende het sal gegeuen worden den volcke die vruchten voert brengen. Ende die valt op desen steen (welc is Cristus) de sal gebroken werden, mer op wien den steen sal vallen, dien sal hi te niet maken. Dit is gruwelic om hooren die3) doer dat ongeloue ende doer twoort des Heren gescandalizeert is, ende in liefde zijn salicheit daer niet in en kent, mer wederstaet. Dese wert gescandalizeert ende stoet hem anden steen, dat is an Christum, ende en werden 4) doer zijn goetheit tot Christum niet getogen, mer gheargert, beanxt ende vertwijfelt, ende werden gods viant doer de wet doer welcke si meer in vreesen staen, dan dat si doer Gods woert connen getroost worden. Als den steen Christus gebenedijt op die ongelouige sal vallen, die sondaer hier in zijn verblintheit verlatende 5) ende doer zijn herdicheit van god sijnde verworpen, ende int wterste ordel zijn sware sententie sonder genade dragende, so sal die ongelouige eerst sien hoe lastich dat hem is, dat hi Cristum doer zijn woert Math. xij. niet ontfangen en heeft. Die Iiere heft gheseyt: Die niet met my [C vij r] en is die is tegen my, die // met mi niet en vergadert, die ver-

1) Men zou hier «mensce" verwachten. 2) Hun.

3) Met »die" begint een nieuwe volzin. 4) Dezulken worden.

5) Misschien moet vóór «verlatende'' God ingevoegd worden.

Sluiten