Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fermen als hi ons so minlic roept tot sijn godlic woort, op dat wi niet en bliuen in die verdoemcnisse ? Paulus seit: Broeders, biddet dat twoort des Tieren loope, ende ghepresen worde, als bi v, ende dat wi verlost mogen worden van die onmanierlike menschen, want dat ghelooue en is niet eens eygelicx dinc. Dat gonne ons die vader doer Christum. AMEN.

<1 Van die liefde de God tot ons heft,

ende hoe crachtich die liefde in ons werct. Ende hoe schadeliken die liefde des werelts is.

YSy ghenade ende vrede van God den Vader doer Christum Jesum onsen verlosser. Mijn seer gheminde, ghi die hongherich zijt om te comen totter kennisse der liefden, de God tot ons heuet, so moeten wy ons ootmoedelijeken keeren totten Here ghebenedijt, dat hi ons herte goetwillich make, zijn woort in bliscap te ontfangen, ende inden ghiest doer tgeloue de liefde te bekennen, die de Here ons so vriendeliken door sijn woort openbaert. Sijn liefde en wort niet bekent, dan alleen door // sijn woort, dat ons alleene warachtighe ghetuygenisse gheeft, als D dat die Here ons lief heeft.

Ho veel kennen wi sijn liefde, als wi doer tghelooue wt sijn woorÖ den, ghenomen hebben. Die Here openbaert ons genoech in alle sijn woorden, dat hi ons lief heft. Soe als God warachtich, ende ghetrou is in alle zijn woorden, so mogen wi lichtelic zijn liefde wt sijn woorden bekennen, ende want God ons doer sijn woort toe gheseyt heft, dat hi ons lief heft, dat waer genoech daer in ons te verbliden, als wi dat te recht conden ghelouen, ende niet om sien om yemant anders te soecken, die ons lief heft Het solde ons genoech sijn, dat God ons lief heft. Ende wi solden ons in zijn liefde verbliden, want zijn liefde is alleen recht op, suyuer, hillich, ende goot, dat de werelt ende alle menschen mi lief hebben, dat en baet mi niet noch en geeft mi troost noch salicheit, mer dat God mi lief heft, dat mach mijn sondige siele vertroosten ende verbliden. Want God geeft doer sijn liefde salicheyt, hillicheit, rechtuerdicheit, ende verlossinge. Die werelt met alle haer liefde en glieeft niet dan verdoemenisse, helle sonde, ende doot. So en can de siele, ruste, noch vrede daer in geuinden, want do siele in haer nature alleen met God, ende met zijn liefde mach sijn vertroost ende verblijt. Als die mensce dat can geuoe len, so moet zijn herte met vruechden oprisen tot God die hem lief heft. Ende hi wort also God in sijn liefde ghelijc, dat hi also inder liefde ghesint wort tot God ghelijc als God door sijn liefde

Sluiten