Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[e iiij ']

Rom. viij. ende int. ix. Ephe. i. Rom. viij.

[e V]

i. tim. ij. Joan. xiig. Mat. xi.

menschelick wesen zijn, Niet dat godlick wesen, dat onse Heer eewich ende ghelijckelic metten vader heeft, Mer hofman en gheeft onsen Heer Jesu Christo niet toe '), dat Godlick wesen dat die vader heeft, ghelijck hiervoor ghenoech bewesen is.

Wt dese siet een yeghelic wel, dat Hofmans ghedicht teghen alle scrift ende waerheyt strijt, dwelc hi vrijelick nemmermeer en soude hebben moghen aennemen, ende noch veel weynigher, dat also vermetelijcken willen bewaren ende beschermen, ten waer eylaes, dat hem den gheest Hereseos, dat is, den gheest der muyterie ende opruer beseten hadde, diewelcke die // christelike leeringhe heeft willen hinderen ende beletten, ende tweedracht daer inne brenghen. Ende hi heeft wel naerstich hierinne moeten zijn, om dit te soecken, gelijc wel schijnende is.

Dat tweede dwelck Hofman teghen dat heylich Euangelium in Synodo [dats in die vergaderinge der ouderen] voortgegebracht heeft [is] Van die verkiesinge Gods, Yander verlossinghe Christi, Ende vant vermoghen ons natuers tegens die Godlijcke (natuere) genade2).

VAn dese saken is ons gheloof, ghelijck wi in aller Godlijcker scrift geleert zijn, Aenghesien dat God van eewicheyt te voren wel wetende was, hoe dat door den val des eersten mensche dat menschelijcke gheslacht der eewigher doot gants verplicht ende gheeygbent soude worden, Nochtans heeft hi eer der werelt gront geleyt was, wt zijnder rechter goetheyt, sommighe vanden inenschen totten eewighen leuen wtuercoren, voorsien ende gheordineert, Dese selfde beroept hy dan, alst hem belieft door zijn woort, ende door sinen geest. Ende als sy 3) (in haer seluen bekennen ende boliden, dat sy) noch niets ouer al van hem en weten, so gheeft hi haer luyden // dat si hem rechtelijcken bekennen, Ende dat geschiet alle van weghen ende door den eenighen middelaer onsen Here Jesum Christum, want een God ende een middelaer is die mensch Jesus Christus, Ende niemant en coemt totten vadere dan door den soon, Ende niemant en kent ooc den vadere dan den soon,

1) Toeschrijven.

2) H., quat. Fjr; göttlieher genaden. O., quat. F iij»: gotliker gnaden.

3) H.: ... geyst Rom. 8. inndem das er sich selb jhnen, da (terwijl) sie noch überall nichs von jm wissen, recht zu erkennen gibt. In N. staat „niet" in plaats van „niets'. „Noch" is door den vertaler weggelaten.

Sluiten