Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[h viij r] [h viijv]

bekennen, ende als sy wel weten, dat doende, dat sy teghen haer wetenheyt ende consciencie doen, dan volbrengen sy die sonde, ende vallen in die eewige doot, ende hieraf spreect die voornoemde plaetse.

Het is ooc billicb, Aengesien dat sy weteliek ende met haren wille, haer stellen teghen God selue, dat liaer sonden dan niet vergheuen en wor-//den, Mer die in een plaetse, die goede gheboden gods, ouertreet, mach met tamelicker penitencie, noch gedult worden, Mer die Gods gheboden wil verdrucken, oft te niet doen, ende hem daer teghen stellen, ende teghens dieghene die Gods wetten vercondigen, die en zijn nv niet meer te verdraghene oft te duldene, Ende die God ende zijn heylich woort, laet goet ende recht zijn, al ist dat hy met moedtwille valt, mach met tijtlicker berou ende penitencie, weder totter ghenaden comen, Mer die hem teghen God self, ende teghen Gods wet hem verheft ende vechten wille, nadat hi te voren ende eerst bekent heeft, die goet, recht, ende warachtich te zijn, ende als hi met opsetten wille, God contrarie wil zijn, die selue, en mach inder eewicheyt int ryc gods gheen stadt f) hebben, Mer waert sake, dat hi Gode ende zijn woort, niet contrarie, ende wederspannich en waer, al viel hy in sonden ende sonderling af, alst hem leet waer, alsoe in zijn hert, dat hy soe cranck waer, dat hy sondighende waer, denseluen sullen zijn sonden alle, door warachtich berou, vergheuen worden.

Hieromme, sal God zijn wtuercoren, eewelick voor sulcke sonden behoeden ende bescermen, Ende dieghene, indenwelcken die sonde totter doot is, en sullen gheen verghiffenisse // vercrijghen inder eewicheyt, Ende dese zijn die vaten des torens Gods, die bequaem zijn, om eewelick verdoemt te sine, (Mer) also (verde als) dat God haerluden sinen wille also te kennen gegeuen heeft oft dat schoon in alle stucken niet en is, Het sy dat sy Turcken, ofte Heydenen(, oft Christenen) zijn 2), (als) dat sy met wetentheyt, viantschap tegen God ende zijn heylich woort zijn, dat lasteren ende blasphemeren, dan sullen dese haerseluen scatten3), totter eewiger doot, Ende die andere, die God vercoren heeft, heeft hy kennisse, liefde, ende lust, totten wille Gods in Christo Jesu verleent, ende wille die eewichlick salich maken, al ist dat si nv nochtans, (in sonden,) in dwalinge, ende in onwetenheden zijn.

1) St5tte, plaats.

2) In H. en O. luidt het veel sterker: dasz inen Gott, obs gleich Thürcken oder heyden seind, seinen willen doch also eröffnen (eröffnet) dasz sie mit wissender feindsc'nafft sich selb zum ewigem tod stürtzen werden.

3) Zich den eeuwigen dood waardig rekenen? H. heeft stürtzen, O. storten.

Sluiten