Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is van God tot wijsheyt, gherechticheyt, ende heylicheyt, ende tot l.Cor. 3. d. verloasinge, &c. Item dat Joannes de Dooper seyt: Siet dat is dat Joan. 1. c. lam Gods, dat op hem neemt de sonden der werelt. Item dat Joannes seyt: Ende hy is onse versoeninghe voor onse sonden. joan i Item dat Petrus seyt: Welcke onse sonden selue geoffert heeft, Coloss. 1. b. aen zijn lichaem, op den houte, opdat wy der sonden vrij souden 1. Pet. 2. c. Eiyr zijn. Item, ghelijck de Propheet // oock spreect: Wy zijn door

zijne stramen ghesont geworden. Item, een kint is ons gheboren, Esaie. 53. a. een sone is ons gegeuen, etc. Sulcke spruecken (segge ick) ende Esaie. 9. b. andere diergelijcke, leggen de Schriftgeleerde also wt: Of de mensch door Christum mocht salich worden, hy doet de wercken des geloofs ofte niet.

Indient nv also ware, waerom seyt dan Paulus: Dat God eenen Roma. 2. a. yeghelicken geuen sal na zijne wercken, namelick, dat eewich leuen, 61. b. dengenen die daer arbeyden na heerlicheyt, prijs, ende onsterffe- ^oca^d E iij' licheyt met bestandicheyt in // goede wercken.

Maer den kijfachtigen, ende die der waerheyt niet gehoorsaem en zijn, maer gehoorsaem der onrechtueerdicheydt, die sal toecomen Jere. 30. d. ongenadicheyt ende gramschap, droefheyt ende benautheyt, ouer Sap. 5. c. alle sielen der menschen, die quaet doen. Item, daer hy seyt, niet 2. Tess. 1. b. die de Wet hooren, zijn gerecht, maer die de Wet volbrengen. Rom. 2. b. Item, Paulus seyt: Hy en doet de Wet niet af door den gelooue, Jaoo. 1.e. maer richtse op. Item, daer hy seyt, So en is nv niet verdoemelicx Roma. 3. c. inden ghenen, die in Christo Jesu zijn, die na den vleessche niet Roma. 8. a.

E iiij ' en wandelen, // maer na den Geest, want wat der Wet onmoghe- Hebr. 7. c. lick was (aengesien datse doort vleesch gecrenct was) dat dede Galat. 3. b. God, ende sandt zijnen Sone in de gedaente des sondigen vlees, Ose. 4. b. ende verdoemde de sonde int vleesch door de sonde, op dat de ghe- 2. Cor. 5. c. rechticheyt, gheeyscht van der Wet, in ons veruult soude worden,

die nv niet en wandelen na den vleessche, maer na den Gheest.

Item, ist dat ghy na den vleessche leuet, so sult ghy moeten ster- Roma. 8. b. uen. Item, in Christo Jesu en geit noch besnijdinge, noch voor- Galat. 5. a.

E iiij * huydt, maer een ghelooue dat door de liefde wercket. // Item: Al 1. Cor. 13. a. waert dat ick alle ghelooue hadde, also, dat ick mochte bergen versetten, ende en hadde de liefde niet, so en ware ick niet. Item:

Want ghy weet dat gheen hoereerder, oncuyssche, oft gierighe 1. Cor. 6. b. (welck is een afgodendienaer) erffenisse heeft int rijcke Christi Galat. 5. c. ende Gods. Ephe. 5. a.

Laet v niemant bedriegen met ydele woorden, etc. Item: Nade- Ephes. 6. a. mael ghy weet, dat een yeghelick vanden Heere ontfanghen sal, Mat. 25. c. wat hy goets gedaen heeft. Item: Want wy moeten alle geopen- Rom. 14. b. baert worden voor den rechterstoel Christi, op dat een yeghelick 2. Cor. 5. c. E vr ont-//fange na dat hy metten lichaem ghehandelt heeft, het sy

Sluiten