Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI. VAN HOORINGHE DER VALSCHER PROPHETEN.

Ezec. 13. a. men ende goetduncken haers herten voorleggen. Maer willen wy Joan. 10. a. meynen dat de schaepkens Christi die // stemme des huerlincx [J vjv] Luc. 24. a. sullen hooren ? ') Salmen wel den leuendighen Christum by den Eccl. 34. a. dooden Phariseen ende Schriftgeleerden, den woest ende grouwel 2) Esa. 8. d. vinden? Sal niet een volc zijnen God soecken? Salmen den dooden 30. a. voor den leuendighen vragen ? Hoe accordeert den soeten deech Mat. 16. a. Christi, ende den suerdeech der Phariseen ende der Saduceen ? Hoe Mare. 8. b. stemt Christus met Belial ? den tempel Gods ende der afgoden ?

Luce. 12. a. dat ioc Christi ende Antichristi? Ten waer dan sake dat sulcke 2. Cor. 6. c. afgoden ooc eenichsins Gods woort mochten spreken, so daer doch Eccli. 13. c. geschreuen staet: De Go-//den der Heydenen zijn siluer ende gout, [J vij'] Matt. 13. g. der menschen hantwerek, sy hebben oogen ende en sien niet, sy Psal. 113. b. hebben eenen mont ende en spreken niet. &c. Item, wat sal dan 134.c. (jat beelt helpen, dat zijn meester gesneden heeft? Ende die God Esa. 44. e. der bedriegerie, weet op welck hem zijn schepper verlaet3), dat Jere. 10. a. hy stomme Goden maect? Wee den ghenen die totten houte spreect:

Abac. 2.c. waect op: Ende totten stommen steen: staet op. Soudt ghy ooc Sap. 13. d. wat ieeren ? Siet, het is met siluer ende gout ouertogen, ende daer Esa. 46. b. en js gheenen adem in hem. Het waer dan sake4), dat beyde

Pauselick ende // Luters, Ja oock allen anderen, die oock van [J vijv] haren aert zijn, Predicanten, welcke de letter voor den geest, Ja 1. Cor. 3. b. menschengeboden voor Gods geboden wtroepen, ende Christus doch Esai. 29. c. so opentlick tot sulcken volck spreect: Ghy aderen geslachte, hoe Mat. 12. d. condt ghy goet spreken, dewijle ghy boos zijt? waer dat herte Luce. 6. e. vol af is, dat gaet te mont ouer. Daerom hy dan ooc spreect: Mat. 23. a. Wacht v voor de Schriftgeleerden, die daer gaen in lange cleedeMar. 12. d. ren, ende laten hem groeten op de merct, ende sitten geerne bouen Luce. 20. e. aen inder Scholen, ende aender Tafelen, ende vreten der we-//

duwen huysen, daerom oock Paulus seyt: Siet op de honden, siet [J viij r] Philip.3.a. op de boose arbeyders, siet op de besnijdinghe. Maer alhier spreectmen (opdatmen immers vanden valschen Propheten onueruolcht ende sonder cruys blijue) dat sulcke verboden der liefden niet dat lichamelick naloopen, maer alleen dat aenhanghen ende bewillighen des herten verbiet, nademael oock gheschreuen staet:

l.Tess. 5. c. Proeuet al, ende wat goet is, dat neemt aen. Antwoort: Welcke mensche moetwillichlick ende wetentlic vergiffenisse ') inden mont

1) In het origineel staat hier eene punt.

2) Vertaling van „Wüste und Greuel". Ook quat. Kv, K vij r, Lij'. Dat met de uitdrukking de roomsche kerk wordt bedoeld, blijkt uit quat. K vij r.

3) De duivel weet wel, waarop zich rijn vervaardiger (n. 1. de vervaardiger van dat beeld) verlaat; dat het niet dan stomme goden zijn, die door dezen vervaardigd worden.

4) Bij dezen nevenzin ontbreekt de hoofdzin.

5) Vergift. Gedachteloos vertaald.

Sluiten