Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sy worden onthalst. Munster wort vast besloten, bl. 50.

De Coninck maeck 12 Hertoghen.

bl. 51

De Coninck onthaelst syn eyghen Conninginne.

De vterste hongher in Munster.

bl. 52

Coninck Ian van Leyden op soude trecken om de gheheele werlt hem subiect te maecken, alle coninghen en godloose vvederstanfinro rlnnf slafin. Nae t' examen hertneckich blyuende, syn alle

dese ghesanten onthalst, een wtgheloopen die t' ontlopen is. Dit aldus geschiet synde op de thiende maent des belegerings, heeft de Bisschop de stadt seer vast be//sloten, datter nymant wt noch in mocht comen, waerouer sulken hongher nae corte daghen onder de ghemeynte ghecomen is, dat sy van beraedt waren den Coninck aen" te tasten en te leueren, maer de boesheyt noch niet veruult synde, heeft sulx vernomen, en vande principaelsten .47. onthalst. Daernae tot syn versekering heeft wtghelesen .12. van syn ghetrouste vrienden, ende die Hertoghen gheslaghen, haer beuelende sonderlinghe quartieren van de stadt, met sulke belooften dat hy haer, nae die ghetrouwen dienst, ouer landen en steden soude verheuen. Immers hy propheteerden syn volck, Dat sy op paeschdach souden verlost worden, maer te vergheefs, Sy hebben oock biieuen van t' Ryck ontfanghen, dat sy intyts tot verstandt soude comen, en ruymen de Bisschop syn stadt olt anders in de wterste desolaestheyt ende hoochste toorn van de Ouerheyt souden veruallen, maer sy met veel impartinente redenen, hebben haer stoutmoedich verantwoort ende dat sy nie wilden ruymen tot de blinden en cruepelen toe. Anno 1535. den 13. Januarij. //

Capvt IX.

Soe nu de victualiën inde maent februario begonnen te falgeren, ende de gemeente met sout en broot haer onderhoudende, al te met besweken, is een vande Conniginnen met compassy beweecht ouer veel arme luyden, seggende God niet aenghenaem te syn, dattet s'Coninx hoff in ouerdaet sou leuen, en soe mennighe mensch door hongher sou vergaen. Dit was den grote prophet te nae ghesproecken, waerouer hy dese Coninghinne op de merckt heeft doen comen, en haer ghebiedende neder te knielen heeft haer in de teghewoordicheyt van syn ander 15. vrouwen selfs den hals afghehouwen. De Conninghinnen syn terstont met den gheest opghenomen, ende daerouer singhende hebben haeren hemelschen vader ghelooft. Nu paeschen ghecomen synde alsser gheen verlossing verscheen, heeft hem de propheet, 6. daghen voor dit sotte volck ontrocken en sieck gheueynst. In de veerthiende maent, is alle eetbare spijs gheconsumeert, musen, ratten en catten waren al ghegheten, nu begost men huyden ende schoenen ende looff

vander aerden te knauwelen. Niet//teghen8taende, wist ait quaae instrument Ian van Leyden, syn ghemeente met sulke reuelatien en aenspraecken te binden, dat sy haer verderffenisse niet konde verstaen, voor dat sy al verloren waren, veel door den ghewel-

Sluiten