Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Capvt XVII.

Van de Vlam- ANno 1565. is wederom op nieu geresen een grouwelicke twist, sche scheu- die alle de voorgaende verre te bouen ging, te weten tusschen ring- Hovte Reynx ende synen anhang, die men nu de vnesen noempt

ter eenre, ende Hans Boschert, die men nu de Vlaminghen noemt ter andere syden, welke twist lang gheduert heeft, ende ten tasten nae veel vergaren en disputeren (daeraff te moyelick soude vallen veel te sprecken) syn ten tasten aen weder syde ouereen whecomen, alle questien en gheschillen die tusschen haerluyden opghestaen waren te compromitteren aen onparhdighe Rechters. T' compromis Ende hebben ouersulx aen wedersyde ghecoren eenen Ian VVillems-

tusschen de soon ende Lubbert Gerritsoon met haer gheselschap, Hollandtsche Vriesen en mannen. als blyckende by het compromis, alhier van woort tot Vlaminghen. ^ ^ & 1} 0p huyden den 19. dach Septemb. anno 1567. •>) 8Yn wy Hoyte Reynxe met onse mede dinaren van weghen ons ende onsere ghemevnte, soevvele als ons dese teghenwoordigne // bl. 99. twist angaet, &<■. T'saempt ende eensghelyck de dienaren vande steden met onser *) Ghemeynte, soeueel een yghelick in syne grade in desem bedroefden twist moeghen begnepen staen, hier alles ) te verhalen, aen d' een syde. Insghelyx wy Nette Lipkens, Hans de VVeuer met onse dinaren, van weghen ons seluen ende onser Ghemeynte in alles wat ons in desen soude moghen competeren oft aengaen. Insghelyck wy alle van wat qualiteyt wy syn

binnen Franiker, Harlinghen ofte ennighe andere plaetsen waer die moghen syn, die men nae behoren in dese saeck behoort plaets te gheuen, naer t' goetduncken der nae beschreuen ) Rechters, ter andere syde; om meer droefheyt, twist ende verderffenis der Ghemeynte te schuwen, ende die swaricheyt nu teghen vvoordich synde in de Ghemeynte, in blytschap vrede en enicheyt, lae tot opbouwinghe te reformeren, ende alsoe in synen rechte <•) te bren-

1) Dit Compromis staat ook afgedrukt in Protocol Dat * Alle *• Gesorecks tot Embden ...met den Wederdooperen anno 1578. Gedrucktin .. . Embden by Goossen Goebens. 1579. Fol. 371 b. In de hier volgende aanteekeningen

staan eenige verbeteringen, uit dezen druk overgenomen.

2) Deze datum, door de Successio waarschijnlijk aan da.Protocol (hij staat ook i„ de diütsche 'uitgaaf) ontleend, is volgens Scheffer ^

bl. 40, niet de juiste dagteekening van het Compromis. Veeleer moet deze 19 De cember 1566 zijn geweest. Scheffer grondt zich daarbij vooral op het Verslag

STwï SJL, vu™»,.» i» ■«*'•*•» : *•—

taris van het A msterdamsch doopsgezind archtef, I, bl. 02, n .

3 s*'- 'rtrr

5) Protocol', „ende genoemde Rechters, etc. ter andeier zij

6) Aid.: „... in synen rechten graet...".

Sluiten