Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fens, wat ') een yder soude moghen2) te nae gaen, dat selfde in t' vuer der liefden te verbranden, en voort met den anderen 3) in vrede te wandelen en alle andere saecken niet meer op te halen, bl. 102. Iae alle deghene te // straffen als vredebrekers, die nae dese tyt enighe commotie, oproer ofte twist daermede verwecken, nae ghelegentheyt der saecken. Tot een teycken dat vvy hermede ghelyck4) te vreden syn, ende ons hier onder begheuen, hebben wy onse handen hieronder ghestelt. Datum als bouen. Onder stont gheschreuen aldus:

By my Hans de VYeuer, met onse dienaren.

By my Henrick van Arnhem.

Hieronymus Tinnegieter.

Ick Abbe Pieterssoon voor myn seluen en van vveghen der 5) steden.

Icke Hoyt Reyninxssoon van weghen onse medehulpers 6).

By my Gielis Scrib. Michiel Ianssoon, om alle vrede willen, gaen vvy ons hierin te buyten 7) ende gheuent mede ouer ghelyck

hierin verhaelt is.

Achteruolgende, dit compromis soe syn die voornoemde Ian V\ illemssoon en Lubbert Gerritssoon met haer gheselschap in Yrieslandt ghecomen, ende hebben vande saeken, haerlieder gheschiel belanghende sonder enighe faueur ofte gunste te draghen (soe sy dicmals selfs verclaerden) nae rype deliberatie en ouerlegginghe) bl. 103. den wtspraeck ghedaen // welk by die Yriesen in alles is naeghecomen, alhoewel sy seyden dat het haer te nae ghing: maer by die ander partye als Hans de YVeuer ende syn adherenten, die men nu de Ylaminghen noempt (daer Iacob Peterssoon vander Moeien ter dier tyt onder stont, en predicant af was) en is die De toevlucht wtspraeck -gheensins van weerde ghehouden: haer grotelix beclavan alle twist- ghende dat dieselfde nae luydt der schriftuere niet wtghesproken makers is de vya8_ Waer teghens die voorseyde Rechters, namelick Ian YVilhaeïeyehen' lemson en Lubbert Gerritson met haer gheselschap seyden, dat sy opinie, met de alle de differenten en ghescelen ghewoeghen hadde, op de Schale letter van de ae9 Godlicken woorts: daerby voegende dat sy hierinne soe opSchrift be- rechtelick hadde ghehandelt als sy wilden dat Godt Almachtich deekt. haer zielen souden doen; en daer beneffen oock segghende, dat

sy de eene partye noch de ander niet anders te last gheleydt had-

1) Aid.: „alle wat".

2) Aid.: in plaats van „moghen": „eenichsins".

3) Aid.: „malcanderen". 4) Aid.: „hier gelijck mede".

5) Aid.: „der 3 Steden".

6) Aid.: „By my Gielis Schrib. Michael Janszen" gaat vooraf; dan volgt: „Ick Aybe Peeters voor my... Steden"; daarna, maar op een nieuwen regel: „Ick

Hoeyte ... medehulpers om alle vrede wille, gaen wy ...".

7) D. i.: doen wij hierin afstand van ons recht.

Sluiten