Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Caput VII.

Vertelt, hoe Ian Mattysson met de syne Munster ouerweldicht, meester wort van gout en siluer, en furioos hem seluen doot vecht. Fol. 39.

Caput VIII.

Beschryft, dat Ian de Nayer *) off Ian Boeckelason groote propheet van Munster, droomt een wet wt den hemel, dat een man veel vrouwen most hebben. VVt den droom van een ander wort hy een prachtich Coninck der werelts, seyndt wt nae t'eten van bl. 148. den broek 28. ontsinde Propheten, die met seltsame // grillen de werelt willen ouerwinnen, maer sy worden met de iustitie ouerwonnen. Fol. 42.

Caput IX.

Veruolcht dat de Coninck selfs, wredelick onthalst syn Coninginne, brengt de ghemeynte tot de vvterste hongher, verliest Munster, wort gheuanghen, bekert, gheiustificeert. Fol. 51.

Caput X.

Verhaelt tvve oplopen, soe van ghewapende, soe van naeckte wederdopers tot Amsterdam, die metter iustitie wechghenomen worden. Fol. 55.

Caput XI.

Yeruolcht de derde oplop der doopsghesinden, die t'stadhuys innamen, maer worden ouerweldicht. Fol. 61.

Caput XII.

Verclaert dat de Apostelen van Ian Mattyssoon in Vrieslandt, biscopen gemaeckt hebben, Obbe Philipssoon, Hans Scheerder. Obbe wederan 2) Menno Symonssoon, Dirk Philipssoon, Dauid Iorissoon, dat de Wederdopers Oudeclooster inghenomen hebben, oproer veroorsaeckt tot Groninghen, Een Coninck opgheworpen tot Vtrecht, Maer Obbe siende dat hy bedroghen was, wederroept syn seynding. Fol. 64. //

bl. 149. Caput XIII.

Leydt vvt de affgrysselicke Sect van Dauid Ioorissoon. Fol. 70.

Caput XIIH.

Betuycht dat Menno vvtseynt verscheyden biscopen, verbant twee van syn discipulen Adam pastor en Frans Cuper, een Conciliabel maeckt tot Wismer. Fol. 75.

Caput XV.

Openbaert dat sy teghen t'besluyt van Wismer om de Echt-

1) Kleermaker. Zie Vondels werken, uitg. Van Lennep, III, bl. 276, vers 200.

2) In den 2'leu druk: „wederaen". 't Is eigenlijk een opwekkende uitdrukking voor: alweer, nog eens.

Sluiten