Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leeren tegen den Kinderdoop enckel veruoeringhe, ende niet dan bedroch en is. Het welcke oock hier nae int seste Boeck breeder bewesen wort. %*)

Inlassching in: Dat eerste Boeck, Dat xii. Cap. Dewijle dat de daghen boos zijn, soo moet men voorsichtich zijn.

(**„, ') Alsoo seydt oock Dierick Philips in zijn Boecksken van [Fol. 24 b.] de seyndinghe der Predicanten Litera C. v. ende D. ij. De wereldt en wil doch gheensins Godts woordt booren: Daerom en is sy oock niet weerdich dat te hooren. Daer te voren seyt hy claerlick, dat het by den tijden der Apostelen tot aen het eynde der wereldt moeste ghepredickt worden: maer nu in dese laetste tijden alleen den Ghemeynten: omdat Paulus den Leeraers ofte Bisschoppen Act. 20. ghebiedt, dat sy henseluen ende de Gemeynte Act. 20. 28. sullen waernemen.

Menno Simons seyt in zijn weemoedighe ontschuldinghe 2) Litera I. iiij. dat hy de werelt het Euangelium tot gheenen tijden openbaer predicken en wil, ten ware, dat hy daer toe door den Enghelen, ofte door een gheweldighe drijuinghe des Heylighen Gheests ghedronghen ware, etc. Maer hoe sal dan de Heylighe Gheest in dese laetste tijden door hen (als door de ware Leeraers, daer voor sy ymmers henseluen houden ende wtgheuen) zijn officie ende werck connen bedienen ende wtrichten? Namelick, De wereldt (merckt de wereldt) straffen van de sonde, van de gherechticheydt,

ende van het oordeel P Ioan. 16. Ende hoe sal dan het Euangelium Ioan. 16. 8. des Rijcks door de gheheele wereldt ghepredict worden, tot een Mat. 24.14. ghetuyghenisse ouer allen volcken P Matth. 24. *%) ').

waerheydt

Inlassching in: Dat tweede Boeck, dat i. Cap. Van den Enthu- niet weerdich, siasten ofte opghetoghen Broederen Dauid Joris ende H(endrik) maernochN(iclaes). tans *>ehoeuen

sy deselue.

(%* Ghelijck oock nu de nieuwe Jerusalems Broeders, die ooc [Fol. 27 b.] de kinderen des Gheests der vleesschelijcker liefden ghenoemt zijn, De menschen onder denwelcken beyde Dauid Jooris met zijne ghesellen, ende "weten met H. N.3). Het huys oft de Geest der liefden (ia der vleesschelicker ghTdeTk^zyn liefden) met alle zijnen aenhanc, henseluen in hare schriften, woor-

1) Zie hiervóór bl. 293 van dit deel, aant. 1.

2) Hier aangehaald uit de oudste uitgaaf, volgens Prof. de Hoop Scheffer in 1552 gedrukt: zie Doopsgezinde Bijdragen, 1892, bl. 23. Deze uitgaaf is geheel verloren gegaan.

3) Op den titel zijner talryke geschriften komt de naam altyd tot H. N. afgekort, nooit voluit gedrukt voor.

Sluiten