Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Libertiinen verwerpen de heylige Sacramenten ende de Christeliicke vergaderinghen.

[Fol. 44 d.]

kercke wert genomen voor versamelinghe.

Mat. 18. 15.

eere niet gheleghen en is: Iae sy comen ten laetsten soo verre (daer de Satan altijts door zijne boden met alle listicheydt na arbeyt) dat sy henseluen nu so volcomene Mannen ende rechte Christenen inden gheest der liefden herboren zijnde, achten, ende noemen, datse nu gheen wterlicke schaduwen als Doop, Nachtmael etc. meer en behoeuen. Dit zijn alle hare woorden, daer op dat bouen in dit tweede Boeck Cap. 4. ende in dit 5. Cap. claerlijck geantwoort is. Daerenbouen verachten ende bespotten sy ooc alle wterlijcke Christelijcke versamelinghen (ghelijck die Bullingerus daer bouen noemt) ia alle particuliere, opentlijcke, gereformeerde, Euangelische Kercken met haren Godlijcken dienst des Godlicken woorts ende rechte gebruic der heyliger Sacramenten van God den Heere beuolen ende ingestelt: Ende seggen, dat de Christen Kercke nu onsienlijck in den gheest bestaet, ende dat alle hare lidmaten verborgentlijck onder alle natiën op der aerden verspreydt zijn: want ware sy wterlijck ofte sienlijck soo waerse verganckelijck, etc. Daerom wie sal my nu een Christelijcke Gemeynte ofte Kercke metten vinger connen wijsen? etc.

* Antwoort: Het is wel waer datter niet meer dan een f eenige alghemeyne Kercke Christi en is, te weten, alder gheloouighen, die onder alle natiën van * den eersten dach aen, totten laetsten, soo wel wten Joden, als wten Heydenen onsienlijck oueral ver-

stroeydt is gheweest, die God alleen bekent, ende van hem alleen, ende niet van ons ghesien werdt: Dewelc//ke daer is een reyne Bruyt Christi, die wy in den Artijckel des geloofs bekennen, daer wy segghen: lek ghelooue een heylige algemeyne Christelijcke Kercke.

Maer dat de Schrift, ende wy van alsulcke een Kercke op vele ende menigherley manieren spreken, dat gheschiet om onsentwille: want de Schrifture ghebruyct ooc alsoo dit woordeken Kercke voor bysondere versamelinghen der genen die te samen comen, om Godes woordt te hooren, etc. Soo vele ende groote versamelinghen alsser dan zijn, soo vele Ghemeynten ofte Kercken worden daer oock gheseydt te wesen: Als de Kercke van Corinthen, Ephesen, Thessalonica, etc. ghelijck wy sulcks wt eruaringhe oock noch sienj ende segghen, de Kercke van Zurich, van Geneuen, van Wittenberch, van Basel, Straesburch, Embden etc. Also ghebruyct Christus dit woordeken Kercke, Math. 18. 15. Daer hy seydt: Sondicht dijn Broeder teghen v, soo straft hem: Hoort hy v niet, so segget der kercke, dat is, der Gemeynte. Niet der algemeyner Kercke, maer der Gemeynte ofte wterlijcker Kercke, in de welcke hy woont. Want wie conde der gantscher Christgheloouigher Ghemeynte sulcks montlijck aenwijsen, dewijle sy alleen inden gheest vereenicht zijn ende tesamencomen, dat is, na God ende zijn woordt ghestelt

* Hoemen verstaen sal dat de kercke Christi wterliick oft sienlic, ende inwendich of geestelick is. ■j- Siet binnen lib. 3. Ca. 2. ende 3.

Item lib. 4. Cap. 5.

* Psal. 45.18. Cant. 4. 8. Matt. 16.18. Ï.Tim. 3. 5. Act. 20. 28.

Sluiten