Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Samaritanen vermenghen Gods Wet met hare Afgoderyen euen gelijc nu de Papisten.

De Papisten werden met den Samaritanen vergeleken.

[Fol. 49 c.]

De Samaritanen werden by den loden voor Ketters gehouden. Hoe de Samaritanen be- , schermen hare Afgoderye.

Ioan. 4. 20

Gen. 12.10. ende 20.

des Wets, Godt reynlick geeert ende gedient. Want int beginsel als sy in dat landtschap gecomen waren, eerden ende dienden sy deselue Goden ende Afgoden, die sy te voren in haer lant geeert hadden, totter tijdt toe, dat de Coninck van Assyrien (hoorende datse daerom van den Leeuwen verslonden waren) een Priester tot hen sandt, die den dienst Gods van Israël wt desseluen Godes Wet, beuel ende insettinge leeren soude. Nochtans en hebben sy noyt de selue hare Afgoden diensten verlaten, maer hebben hare oude Superstitiën ende Afgoderye met Godes Wet seer schandelick vermenghet, euen ghelijck de Papisten heden sdaechs hare ghedichtselen, droomen ende Afgoderien met deselue Godes Wet vermenghen. Daerom connen wy veel beter ende bequamer de Papisten met den Samaritanen, dan met den Israeliten vergelijcken. Ende dat om noch veel meer oorsaken, van dewelcke alsnu geen tijt en is te spreken.

Ende hoewel dat ten tijden Christi, de Religie der Joden seer verdoruen ende veruallen was, ende dat de Samaritanen niet sooseer totten Afgoden dienst gheneycht en waren, als sy te voren gheweest hadden, ende oock niet ver-//haelt en wordt, dat haren twist met den Joden om der Afgoden wille, gecomen was, maer alleen om den Tempel: Nochtans so was daer eenen wonderlijcken grooten twist, om deser verscheydenheyts wille, ghelijckerwijs dat daer wt vele plaetsen der Godlijcker ende heyligher Schrift can verstaen worden. Als ten eersten wt de woorden der Samaritaenscher vrouwe, die Christum aensprack. Ende ten anderen, om datse Christum soo onweerdichlijck ende onbeleefdelijck ontfinghen, ouermidts dat sy sagen dat hy na Jerusalem soude reysen. De Samaritanen werden oock by den Joden als voor Ketters ghehouden, die met valsche Opinien behanghen waren. Nochtans hebben ey dese schijnbare oorsake voorghewendt, die de Samaritaensche vrouwe Christo voorstelde. Namelijck, dat Jacob op dien Berch ghewoont, snde Godt daer aenghebeden hadde.

Soo verre als nu eenighe ware Godes dienaer wt den Joodtschen volcke, daer ghegaen ware tot dien Tempel Garisim, ende der Samaritanen ofte derseluer Israeliten versamelinghen, die daer in Bethel offerden: souden wy oock meynen datter eenighe Propheet ofte Apostel soude gheweest hebben, die dat selue soude gepresen hebben? Nochtans hadde hy wel connen antwoorden, dat hy (bysonder in Bethel) den Afgoden niet en eerde, noch oock de gulden Calueren niet en aenbade: Maer dat hy wt dier oorsake alleenlijck in de versamelinge mede by was, om dat daer nae het Exempel Jer vaderen, ende na des Wets voorgeuen, de Offerhanden geschieden, opdat de menschen derseluer grooter weldaden mochten ghe-

Ten tijden Christi was daer grooten twist tusschen den loden ende Samaritanen om der Religien wille.

Sluiten