Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a Dauid loris wort van den Gheest ghedretien.

b Dauid loris sach wat hy seyde, hoe teel hy vreesde dat men seggen soude dat hy raesde. c Heyrhoorn Dauid lor.

d Nu wil H. N. de laetste liasuyne zijn.

Fol. 83.

Merct van den Hemel als nu ooc ] H. N. seyt. (

i

Luystert na de stemme des Archangels, kent der Trompettei geclanck etc. Ick segt v, siet toe. Ick sy warachtichlick (gheloof my wilt) vanden TIeere Heere daertoe opgewect, end(

a worde ghedreuen v alle te waerschouwen, ende dat recht is (Js dat onrecht is) te betuyghen inder waerheydt, etc. Daeromme sie voor v, segt niet dat ick rase: b Ick weet oft sie wel wat iel segghe, etc. Item Litera C. Cap. 27.

Daeromme neemt waer den derden c Heyrhoorn, kent de d Basuyne, oft de stemme Godts opten Berch zijnder heylieheydt: Luystert snellick toe, alle wat ooren om te hooren heeft: Ghy volcker ende Gemeynten oueral, e alle Coningen, Vorsten, Princen, Hertogen, Grauen, Ileeren, ende Edelen, etc.

Coemt hcrwaert, ende hoort nae my (my Dauid Joris) coemt f segghe ick, ghy die dorstet, tot den watere des leuens, tot de Fonteyne der Wijsheydt inden Tloochsten. Jae ghy die ten eynde ws raedts zijnde, gheen ghelt en hebt. Coemt coopet, dat ghy te eten hebt.

Siet doch Christelicke leser, wie can dese grouwelicko lasterwoorden sonder schricken hooren, nademael dat deze grouwelicke vrije Geesten so stoutelick henseluen in de plaetse des Soons Godts onses Heeren Jesu Christi opworpen ende stellen doruen, dat sy ooc de menschen van Christo Jesu tot henseluen, ende tot hare g Godloose lasterige droomen ende openbaringhen, als tot de Fonteyne des leuens wijsen ende roepen? Jae dan noch segghendoruen, dat// Godt hen sulcks gheopenbaert, ende daertoe opgeweckt heeft: Gelijck noch daerna aldus volghet:

Siet Ick Dauid van Gods genaden, ter laetster tijdt (merekt ter laetster tijdt) inden ghelooue opgeweckt, sal v de eewighe waerheyt voorleggen, dat recht mijns Gods vanden Hemel op Aerden na der beloften (Nu seyt II. N. de Geest der Liefden oock also van hemseluen, na der Beloften) wtspreken, etc. Dan het volcomen wesen der waerheyt coemt nu her voort, daer alle beelden ende schaduwen in ophouden moeten, namelick, in den gheestelicken Christum, de Sone der eewicheyt, etc. Dit is de knecht daer voor af gheschreuen, die Propheten van ghetuycht hebben, dien de eere van den Heere les Hemels ghegheuen wert, ende met den Sone (merekt met den Sone) der eewicheydt op zijnen Stoel oock ter rechterhant te oorleelen verordent is, etc. Noch daerna Lit. N. Cap. 3. Daeroro moet ^hy beyde inder Hellen gracht vallen, soo ghy mijn stemme oft woort niet en gelooft, namelic, des Ileeren, hebt daer acht op.

Alsoo seyt hy oock int voorghenoemde Boeck des Leuens ') A. 8.

e Binnen roeptse nu H. N. alle tot hem.

Wat en doruen dese stoute Gheesten doch niet voornemen ? f Sathanwilhier Christus zijn : want de Heere Christus seyt: Hoe yemant dorstet, die come tot my.

loan. 4.14.

ende 7. 38.

Iesai. 12. 3.

ende 44. 3.

ende 55.1. Apo. 22.17. g Bullingerus mach wel seggen, Tfy Duyuel,

Godt storte dy jheringe'). Siet binnen Cap. 14.

1) Dit geschrift kan ik in David Joris. Bibliografie door Dr. A. van der Linde 1867 niet vinden. 2) Snel, vlug.

Sluiten