Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hier steruen, steruen, steruen, meer meer ende meer, al meer, al meerder, noch meerder, tot den adem wtgaet, gnap wech '). Hoort broeders, hoort, hoort, hoort, ende nemet ter herten, etc. Want het is noot, noot, loopt, loopt, loopt, willich ofte met vruechden, noch willigher, williger, sonder een arch herte, etc. Het laetate is hier, hier, hier ist. Ende sulcke raserien meer.

Wijder van zijne grouwelicke leeringhe, is bouen int 1. 3. 4. ende 5. Cap. aengewesen, ende volcht oock onder int 14. ende 15. Cap. Item int 7. boeck Joannis Caluini, op verscheyden plaetsen. Siet oock de Hystorie van Dauid Joris, ghedruct tot Basel anno 1559 2) van de ghemeynschap der vrouwen. Soo oock bouen Cap. 3 deses tweedden Boecks, etc.

H. N. de gheest der Liefden.

Godt met H. N. vermenschet. De Ghenadenstoel is in H. N. verclaert.

[Fol. 83 d.] O wat Goduruchtich herte can dit sonder schricken hooren?

<| Volghet ten ketsten van H. N. de Geest der Liefden ghenoemt: Die hemseluen nu na Dauid lor is wederom voor den rechten Man, Sc. (euen als te voren Dauid loris) wtgeeft ende opworpt.

DEsen H. N. die hemseluen de Geest der Liefden, ende de Vader van het Huys der Liefden noemt, schrijft nu, dat hij so hooch ende seer van Godt bouen allen anderen vercoren ende ghelieuet is, dat hy als de laetste Basuyne ende Gods stemme, Godts heerlicheyt etc. openbaren soude, die noyt te voren so claer gehoort noch gheweest en is, noch na hem comen en sal. (Als ooc Dauid Jor. seyde.) Ja dat God met hem vermenschet, ende hy met God so vergodet is, dat oock de Ghenadenstoel, die rijekdommen Godts etc. nu in hem vol ende gheheel verclaert ende gestelt zijn. Soo dat hy met den zijnen als // de Hemelsche kinderen, die tot deser laetster tijdt toe in den schoot des Vaders gerust hebben, nu van daer comen sal, om dat oordeel over de Werelt te brenghen, dat Aerdtrijck te reynighen, te vernieuwen, ende in te nemen, na de beloften. Hy seyt oock, als dat op hem ende zijnen tijdt ende wesen, als op den achtsten ende laetsten dach der liefden, die Godt om dat Aertrijck te oordeelen, als den Gherichtdach soude bestelt hebben, alle Propheten ghesien ende getuycht hebben, etc. Te voren wilde Dauid Joris Godts seuende Enghel, de laetste Basuyne, etc. sijn: Nu wilt H. N. wederom alles zijn.

Maer nu mochte hem daerouer yemant seer verwonderen, hoe lat het doch wesen conde, dat soodanige stoute, onbeschaemde rerleyders ende lasteraers (die henseluen soo grof ende plomp bouen len Heere Jesum Christum onsen eenighen waren Salichmaker op-

1) In ééns weg.

2) Zie bl. 375 boven, aant. 1.

Sluiten