Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[Fol. 104 b.] Dauid Ioris seyt, dat Ioannesvan Christo ghetuyghende, alleenlic van het aertsche ghetuycht heeft.

loan. 3. 31.

[Fol. 104 c.]

Ioan. 3. 30.

Alsoo beroemt hyhemvanal-

ende te niete gedaen worden. Ende alle stuckwerck oft onuolcomen dingen ophouden, etc. Siet bouen Cap. 4. ende 5.

Siet dit zijn zijne eygene woorden: // waerwt (mits dat hy onder anderen seyt, vant aertsche, etc. daer nochtans de H. Joannes vant ware wesen Christi Jesu volcomelic ende warachtichlick ghetuycht heeft) men claerlic sien mach, dat hy hemseluen verre bouen de Propheten, de Apostelen, ia bouen Christum Jesum (van welcken Joannes getuychde) onsen Heere selue na den vleesche (als hijt noemt) opgeworpen, ghehouden, ende wtgegeuen heeft: Te weten, als dat hy in zijnen leuen (hetwelcke hy de rechte ende laetste tijt noemde: gelijc oock H. N. nu seyt van zijnen tijt) de hoochste ende volcomenste geestelicke kennisse, het rechte volcomenste innerste wesen ontfangen hadde, Ja verre bouen hen allen, dewijle sy (so hy seyt) niet dan stucwerc ende onuolcomenheyt, een yegelic in zijnen tijt en soude geleert hebben, etc. Ende hy wilde datselfde bewijsen, met het gene dat de H. Joannes geseyt heeft: Die vander aerden is, is van der aerden, ende spreeckt vander aerden, etc. Als oft Joannes daermede geleert hadde, dat hy Christum Jesum recht na den G heest, oft na dat innerste herte (ghelijck Dauid Jor. seyt) niet en soude gekent, getuycht ende geleert hebben (daertegen wy hiervoor Joannis bekentenisse hebben aengewesen) maer dat seyde Joannes, niet dat syne leeringe van Christo Jesu alleenlic een aertsche, ofte geen recht volcomen Hemelsche leeringe ende ghetuygenisse en was: ofte niet, dat hy daermede zijne ende der Apostelen leeringe van corruptie ende onuolcomentheydt wilde suspect maken: Maer daerom, om zijne Jongheren, die al te seer op hem, Jae veel meer dan op Christum saghen ende achteden, also tot Christum Jesum den rechten Messiam ende Salichmaker te wijsen. Siet daerom vercleynde hy hemseluen soseer, om Christum Jesum te verheffen, gelijc hy van Christo seyde: // Hy moet wassen, ende ick afnemen ofte minder worden. Ende dat voorwaer wel te rechte, nademael de Heere Jesus niet alleenlic een mensche, ons in allen ghelijck (wtghenomen de sonde) maer ooc warachtich God, ende also de rechte Messias is. Dit schrijft Bullingerus in Joan. 5.

Ende also ia noch veel hoochlicker beroemt hy (Dauid Joris) hemseluen vast ') oueral, ende sonderlinghe in zijn groote Lasterboeck oft Wonderboec, zijnen nieuwen gedroomden Bibel, die hem van zijnen eygenen geest geopenbaert is. Den welcken hy oock wil [want dit zijn zijne woorden] groot ende heerlick, ouer alle Boecken weerdich gehouden, gepresen, ende gelooft hebben, om dat hy denseluen van geenen menschen (so hy seyt) maer vanden Hemel door

1) Of: „aanhoudend''; óf het duitsche „fast", „bijna".

Sluiten