Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der liefde icijcken. Mare. 2. 27. Iosne 5. 6. Exo. 29. 32. Leui. 24. 9. 1. Sam. 21. 4. Matt. 12.3.

[Fol. 121 b.] Mat. 12.3. Mare. 2.27. Luc. 6. 3.

ende 14.15. Exo. 23.12. Deut. 22. 4, Ban een gebodt der Ceremonien.

Matt. 19. 9. ende 5.32.

Menno hout zijne gebannen voorpeckvaten.

[Fol. 121 c.] VVaerwt de Kinderdoop bewesen wort.

behoef des menschen ende der liefde wijeken moeten, dewijle de mensche niet om den Sabbath, maer de Sabbath om den mensche gemaect is. So beuinden wy dat het gebodt der Besnijdinge 40. Jaren lanc opghehouden heeft inder woestijne, ende geweken is den iammer ende onlust, die daerwt soude hebben mogen rijsen. Desgelijcx heeft dat gebodt der Toonbrooden (die verboden waren te eten, dengenen die geen Priesters en waren) moeten wijeken Dauids honger ende zijner medegesellen. Ja so weynich ghelden de gheboden der Ceremonien, (in vergelijckinghe der geboden der nature) dat sy niet alleenlic den noot der menschen, maer oock der beesten wijeken moeten, geljjck // Christus selue daervan ghenoech geleert heeft in de Schrifture. Dewijle het dan openbaer is, dat het gebodt des Bans oock een gebodt der Ceremonien is: maer het Houwelick, Item, Yader ende moeder te eeren, geboden der naturen zijn: so moetmen sekerlick besluyten, dat dit gebodt voor het ghebodt des Bans gaen moet. Ende Mennonis reden wort so onwarachtich beuonden, te weten, dat het vleeschelicke voor het gheestelicke wijeken moet.

Dat sy nu voort segghen, dat het gheestelick Houwelick onser sielen met Godt, niet en mach ghebroken worden, door het Houwelick in onsen lichame ghemaect, dat is waer. Maer dat het gheestelick Houwelick daerdoor ghebroken wort, dat den man zijn vrouwe niet verlaten en wil dan om Ouerspel, dat en is niet waer, maer veelmeer contrarie. Wie Godts ghebodt hierin onghehoorsaem is, die breeckt door zijne onghehoorsaemheyt meer dat geestelick Houwelick, etc. dewijle hy van zijne vrouwe een Ouerspeeldersse maeckt, ghelijck by Mattheum staet: Wie hem van zijn wijf scheydet, anders dan om ouerspels wille, die maeckt datse ouerspel doet.

De tweede ende derde oorsaken.

Nademael de Ban inghestelt is tot deser oorsaken, te weten, dat wy door conuersatie der gebannen als door een onreyn ende leelick peckvat niet en souden besmet worden. Item, omdat de gebande door ons mijden tot schaemte ende boete comen souden: wt dese eyndelicke oorsaken besluyt Menno, datmen aldermeest vader ende moeder, man, wijf ende kinderen, wanneer sy gebannen zijn, schouwen moet. Want wy (seyt hy) van de selue aldereerst connen besmet worden, ende wy behoorden haer alderliefst salich te maken, etc. II

Andtwoorde.

Het is wonder dat Menno dese Argumenten van die eyndelicke oorsaken des Bans voor goet ende crachtich houdt, daer hy nochtans onse redenen vanden Doop der kinderen wt craeht der eyn-

Sluiten