Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[Fol. 204 d.]

l.Thes. 5. 21. 1. Cor. 14.30. 1. Ioan. 4.1.

dat ghelooue des wterlicken mensche nature, verdouwinghe <) ende recht. Ofte ghelijck oft Paulus ghemeynt heeft, wy souden op dat hooft gaen, met den voeten eten, met de handen spreken, ende alle wercken der natuere anders drijuen, dan de wereldt, daer hy spreeckt: Ghy en sult v niet ghelijck stellen oft maken, etc. Paulus meynt dat ydel quaet wesen ende oeffeninghe der' wereldt in haer saken, die wy ons niet gelijck en sullen maken.

"W ant wat hooch is byder werelt,

dat is eenen grouwel voor God etc.

Besiet wijder Sebastiaen franck. Fol. 117 2). Daer vint ghy vele ende genoech achtervolghende. *„*)

Inlassching in Dat vijfde boec, Dat ii. Cap. Een Christen mach wel des Ouerheyts Ampt bedienen.

(*** A.1 wat van Bullingero hier van zijn Wederdoopers verhaelt ende // wederleyt wert, datselue leeren ende drijuen de Mennoniten oft de verscheyden Nederlantsche Wederdoopers meest alle: te weten, dat de Christenen niet en mogen in eenighe Ouerheydt zijn (hoewel sy toelaten datter Ouerheydt zijn moet) gelijck sy wt M. 8. boecken ende ander Leeraeren schriften geleert hebben. Welcke sy oock alleene (alle andere Euangelische Schriften verwerpende) bouen maten verheffen, daer sy nochtans behoorden sonder affectien ander Leeraren Boecken ende Schriften te lesen ende alsoo den Geest niet wt te blusschen, de Prophetien niet te verachten, maer alle dinck te proeuen, ende het goede te behouden, na de leeringe Pauli ende Johannis, daer de beproeuinge der Gheesten toegelaten wert ende beuolen, maer niet datmen een yegelic Geest terstont gelouen sal. Johannes geeft ons een seer claer teecken, waerby datmen de Verleyders ende de Antichristische Geesten kennen sal, seggende: Daeraen sult ghy den Geest Gods bekennen. Een yegelic Geest die daer bekent, dat Jesus Christus is in het vleesch gëcomen, die is wt God, ende een yegelick Geest, die daer niet en bekent, dat Jesus Christus is in het vleesch ghecomen, die en is niet wt God, maer dat is den Geest ies Antichrists, etc. Maer om wederom tonsen propooste te comen,

1) Die „verdouwing", spijsvertering, slaat hierop, dat - n.1. volgens Nicolai — ie Menmsten meenden uit hoofde van hun geloof zich in spijs en drank van hunne omgeving te moeten onderscheiden.

2) Wederom in zijne Chronica.

Sluiten