Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ter ooren van eenige vande Gemeynte gekomen was, soo ist gebeurt dat een Yermaender van Harlingen, genaemt Ebbe Pietersz, in een schuyt sittende door Franeker quam varende, omme nae Leeuwaerden te reysen, by welcken Ebbe eenen Broeder aen de schuyte is gekomen, hem klagende ende te kennen gevende, hoe bl. 26 dat dien // vergangen nacht eenige vande Gemeynte een besondere byeenkomste gehouden, en ses van der Gemeynten Dienaren gebannen hadden. Ebbe Pietersz. dit alsoo verstaen hebbende ende qualick daer mede te vreden zijnde, is alsoo voorts zijns weeghs nae Leeuwarden gereyst. Ende aldaer komende heeft hy de Dienaren der Gemeynten doen vergaderen, ende haer verklaert 't gene hy tot Franeker van een Broeder gehoort en verstaen hadde.

Maer als dit verhael ende overbrengen van Ebbe Pietersz. tot kennisse vande Vlamingen binnen Franeker gekomen is, hebben zy een sware ende hevige beschuldinghe over desen Ebbe Pietersz. gepractiseert ende voor de hant genomen, te weten, dat hy in twee ban-waerdighe sonden vervallen was; Ten eersten, dat hy de saecke des Bans over die ses Dienaren niet in effecte ende te rechte nageseyt ende alsoo gelogen hadde; ende ten tweeden, dat hy, met sulck zyn nae-seggen, twist ende oneenigheyt gemaeckt ende aengerecht hadde. Dan naedien Ebbe Pietersz tot Harlingen in een Gemeynte woonde, ende also voor dese eenzijdige Vlamingen tot Franeker met eenigen schijn niet en konde beroepen *) noch van haer als aenklageren geoordeelt worden, soo hebben zy de selve saecken, voor hare toestemmende partye, de Vlamingen tot Harlingen, gebracht, ende door afgesonde volmachtichden aldaer voorstellen laten. Dewelcke op haer selfs, alleen vergadert zijnde, die voorseyde klachten ende beschuldingen in verhoor aengenomen, geoordeelt, ende den Ban over Ebbe Pietersz. als een logenaer ende twistmaker, besloten ende uytgesproken hebben, ende terstont ses mannen verkoren ende geordonneert (onder de welcken Job lansz. voorsz. eene was) omme Ebbe Pietersz. alsulcken haren besluyt, Ban ende afscheyt te verkondigen; welcke ses mannen hier inne oock niet luye noch traegh en zijn geweest, maer haren last ende bevel vlijtigh waernemende, des morgens vroegh (nae dat het oordeel des selven nachts uyt-gesproken was) haer voor Ebbe Pietersz. huys ende deure gevonden, hem van 't bedde geklopt, ende alsulcken Ban ende afscheyt onder zijne oogen verkondight hebben. Dit is waerheyt, ende om der Vlamingen eere noch op het kortste ende glimpighste overgelopen 2).

1) D.i.: geroepen, gedaagd.

2) Over iets heen loopen, het slechts kort en vluchtig bespreken.

Sluiten