Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doer de Misse eerlicken ') eenen Gods dienst houden, den volcke voortstellen ende wert vergeöe- anprysen, als oft daer doer, om een cleen gheldt, niet alleene vernisse der son- ghiffenisse der sonden voor leuende ende dooden, maer oock alle den lasterlick lichamelicke wterlicke schade, lichtelick afghecocht souden connen ende spotte- werden, tot een schandelicke vertredynghe des bloedts des nieuwen lick vercocht. Testaments. O schalcke ghesellen, ende listighe quacksaluers, die de menschen so condt verblinden ende betooueren, dat ghy hen een crachteloose plaester 2), so diere 3) het gansche iaer ouer vercopen condt.

Wat een grooter gruwel ende laster dat dit teghen Iesum Christum, syn Priesterschap, wordt4), ende den christelicken ghelooue sy, verstaet een yeghelick die maer wat in de heylege schrift gheoeffent is: namelick dat hier doer God van syn macht berooft werdt, lesus Christus met voeten ghetreden, een gulden calf opgherecht, ende de mensche in afgoderye ende soorchloosicheyt gheFol. 31r sterckt. Dunckende dat hy // syn sonden met ghelde altydt sal Math. 7. connen afcoopen. De wech tot den eeweghen leuen is aldus niet enghe, maer seer breedt. Anghesien datmen met ghelde doer de cracht der Misse, aldus in hemmelrijck commen can, ghelyck als de Mispriesteren dat stoltelick dorueu toesegghen, de menschen also opentlick bedrieghende ende bespottende.

Want sy vande luyden betalinghe huers coops, voor de leueringhe Mat. 15. ontfanghen. Wee sodane blinde leyders der blinden, Egypsche Exodi.7. toouenaers die den Heere die hen ghecocht heeft also verloochenen, 2. Pet. 2. ende doer giericheyt, ende doer versierde worden 5) met den menschen coopmanschappen 6): ouer welcken dat oordeel nu van langhen tyden niet vertouft, ende haer verdommenisse slaept niet. Sy Num. 22. hebben den rechten wech verlatende, ghedwaelt, ende den wech 23. 24. Balaam des sons Bosor ') geuolcht, die den loon der ongherechticheyt lief ghehadt heeft.

Anghesien dat nu dan so groot eenen gruwel inde Misse is, so sullen alle recht ghelooueghe christenen, die sick in alle cruycen des lijfs ende der sielen na den wille des alderhoochsten schicken ende voeghen, van dusdanegen bedrieghelicken ende toouerschen coophandel wachten: wel wetende, datse niet met aerschen verFol. 31c ganckelicke dijnghen, // goldt ende siluer, maer met eenen grooten 1. Pet. 1. prys des costelicken bloets ons Heeren Iesu Christi, vande eeweghe Ioan. 2. verdoemenisse ghecocht syn. Ende dat Christus alle coopers ende

1) Heerlijk. 2) Pleister.

3) Duur. 4) Woord, nl. van Christus.

5) „Versierde worden" zijn verzonnen woorden.

tl) „Coopmanschappen" is een werkwoord : koophandel drijven.

7) De Vulgata spreekt in Num. XXIV :3 en 15 van „Balaam filius Beor''.

Sluiten