Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gheopenbaert sal werden. Niet min *) dit is uwen ouden aerdt xMalth.5.13 vanden beghinne des werelts. x Want also hebt ghy den ProMen moet den pheten ghedaen die voor ons gheioeest sijn.

onersiaen. Daerom rade ic alle menscen dat sy ï den cost wel ouerj Luc. 14.30 slaen 2) eer sy dat Euangelium Gods aenueerden ende also 31- inden heyrleger Christi treden, 1 daer doch eenen gheduerigen

z lob 7.1 strijt ende nemmermeer bestant is, op dat sy by auontueren niet met schanden in de vre des strijds daer wt en vluchten.

Want den strijd is veruaerlick, ende de vyanden sijn vele. Die duyuel ende de iverelt sullen den krijchsknechten Christi sulcken eenen benauden camp leueren, cruyce ende liden aena Matth. 5. doen, nu deur a leughenen ende clappernien, haet ende nijt,

onghelijck, b beroouinghe van goede, dreyghementen, c schande,

Heb 10 34 ^a9^e>h vanghen ende spannen ende meer ander dier ghelijcke Go(j6 vvoort c Apo. 2. 9 dinghen, soe dat daer deur de ghene die lichtueerdelicken ende is soet inden d Rom. 1.16 sonder den cost wel ouerslaghen hebbende dat salichmakende ^|j°*:b™aecrk lacobi 1.21. yjoort Gods aengenomen hebben, dicmael scandelicke versakers bitter. 1. Cor. 1.16 Qfajrfefö en(je synder woorden beuonden werden. Dat e Euan- e Ezech.2.13 gelium Gods is wel vele menschen soet ende als honich in- ^P°- 9

B3r den mont, ende hoorens) dat geerne: maer alst begint 11 bitter ^^119

inaen ouycn ie weraen, aai is, ais auvr urn iwoori u-oas 103 f Matth.13.5 cruyce ende veruolghinghe opstaet, dan verlaten sy dat.f Dese sijnse, die dat woort op den steen ontfanqhen, dwelck terstont (als de sonne haer hitte baert) verdroocht. Soe sal hem dan h ^T'e'lS e6n yegelick ^er braden, maer niet metten e vleesce ende i Matt 7 24 bloede, maer met Gods geest, op dat hy h inden dach des ende 18.3 quaets ende verdruckinge mach bliuen staende. 1 Een yegelick Psal. 34. 9 timmere dan sijn huys op den vasten petra, k die daer Christus f^p 2'oj °P de Hmmeragie tegen slachregenen, tempeesten, stormen k 1 Cor 311 en<^e v^oe^en) ia ^ghen 1 de poorten der hellen onbeweechlick ende 1. Cor.' bliue. Ende als ist dat somwilen daer storme ende vloedt 10.4. teghen valt, weest cloeck, weest onuersaecht, wetende dat de tim1 Matt. 16. meragie op eenen vasten ende onbeweechlicken fundamente ende m8Psal 118 aen eenen Sjouwen m hoecsteen gheuesticht is. Als ghy aldus 22. ' ' vastelick in de waerheyt gegrond staet, soe en sal v de Ad. 4.11 Sathan noch de werelt met al haren aenhangh niet connen

1) „Niet min" is hetzelfde als het hedendaagsche „niettemin".

2) Den cost wel ouerslaen, d. i. 'wel de kosten berekenen.

3) nSy" vóór „hooren" is weggelaten.

.

Sluiten