Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afgodisch, ende van der Apostolijcke leere afgheweken ware, geljjck sy van velen befaemt wert. Dit selue vernomen hebbende een van die twee voorscreuen die tvoorgaende Iaer met haer gesproken hadden, is tot haer wederom gecomen, om te vragen wat haer begheerte was. Daer op sy geueynsdelick antwoordende seyde, dat sy van herten seer ongerust was, begheerende onderwisinghe ende onderrechtinghe inden gelooue, om also den Heere kennende van Ful. 3 gantscer herten na te volgen. Van // deser antwoorde heeft den anderen seer verbljjt ende verheucht gheweest, haer vermanende tot berou ende beteringe: ende dat sy den Heere soude betrouwen, versekert sijnde, indien sy hem van herten sochte, dat hy bereyt ware om haer in genade te ontfanghen. Ten eynde na vele andere woorden seyde sy sulc een verlangen te hebben, om met eenen gheleerden man te spreken, soe dat haer den tijt te lanck viel. This pericu- Waer op hy gheantwoort heeft, dat het gheen cleyne sake en was, lens met den yemant by sulcke persoonen als de Papen sijn te brenghen, want dele^ te ^an' daer meerder perijckel in gheleghen was dan sy wiste. Maer daer teghen sprack sy datmen geen perijckel van harent wege dorste sorghen '): want sy was so vierich ende inwendich gheroert om de waerheyt te ondersoecken, so dat sy voor haer genomen hadde noch te biechte noch te Sacramente te gaen (so sy dat noemen) voor dat sy anders onderrecht sijnde in haer herte gherust ware. Dit hoorende is hy van haer gescheyden, belouende de sake te beneerstighen ende te veruoorderen, soe vele hem moghelick ware. Dese voorscreuen Margriete niet ophoudende, op dat haren raetslach mochte ten eynde comen, heeft daer na groote lust ende Fol. 4 viericheyt tot der waerheyt bethoont (maer met wterlicken schjj-//ne) Sy wert by tot dat sy ten lesten van eenen goeden man ghebrocht is geweest eenen anderen by eenen Dienaer des woordts, ghenaemt Christoffel Marissael oft v'oorts d<T Latijn Faber oft Fabritius, die doen ter tijt een Leeraer

bracht. °ft predicant was inde Ghemeynte van Antwerpen, den welcken Christophorns sy nader hant verraden heeft. De voornoemde Christoffel, na dat Fabritius. hy verstaen hadde, dat sy begheerde onderwesen te sijn in sekere articulen, daer in sy seyde ongerust te sijne, namelick inden Doop, menschwerdinge Christi, ende principalick in het Sacrament des Nachtmaels, so heeft hy haer wt de scrift van dese drie puncten ende stucken onderrecht, so dat sy (so verre den doop ende menschwerdinge aenghinck) beter te vreden ende gherust was dan te voren: maer aengaende den Sacramente des Auontmaels en conde sy haer noch niet wel gherust stellen, also sy seyde. Na dese reyse heeft sy soe lancx so vieriger gheschenen, so dat sy dicmaels begeerde

1) Dorste sorglien, d. i. behoefde te vreeien.

Sluiten