Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit is mijn ghelooue: hier op begheere ic te leuen ende te

sternen, wat andere van my seggen, can ic niet beteren. Het is

my leet, dat soe veel quaets van my onder tvolck gestroeyt wert.

Maer lieue Broeders in Christo Iesu. Ick bidde uwer liefden hert-

grondelick, en bedroeft so mijn herte niet met een yegelick te ge-

loouen. Deynde sal de sake wel verthoonen. Ende al waert oock

ako geljjckmen seyt, soe blijft nochtans in het gene dat ghy

gehoort ende ontfangen hebt, waer toe ic v lieden hertgrondelick hol. 26 vermane. r Ia aj quame een Engel wten hemel) ^ ende ^ wgke

ic selue van den gelooue (waer van my God beware) ende anders leerde, so en geloouet niet: maer wast, vermeerdert ende neemt altijts toe in den ghelooue, dat ic v met mine medehulpers vercondicht hebbe: ende siet noch op my, noch op gheen ander menschen, maer alleen op God ende sijn woort. De Heere verstereke ende beerachtige v in sine heylige waerheyt. Amen. Biddet God ooc voor my, dat hy my desgheljjcx verstereke met sinen II. geest deur Iesum Cbristum sinen sone. Amen. Van anderen puncten ende articulen des geloofs hope ic deur Gods genade, alst beter pas gheuen sal, te scrijuen. Desen ix. Iulij, Anno M.D.lxiiij.

Binnen corten dagen hier na isser noch een ander belidenisse des Geloofs wtgegaen, die wy hier oock by stellen willen.

Een ander belidenisse des Gheloofs.

dat ghy weten moecht mijn lieue Christenen den gront I H mi^ns £el°°f8) w'aer by ick tot deser vre deur des Heeren

8enade gebleuen ben, ende hope tot den eynde toe daer d Gene. 21.33 in te bliuen ende volherden: Ia ick ben deur den hey- ^•^ma Kom. 8. 35^ lighen gheest versekert, a dat my van de liefde Gods, die daer is ^32.17 Fol.27 in Christo // Iesu, niet ') en sal connen sceyden. b Niemant en can Luc. 1.33 bloan. 10.28 de scapen Christi, die hem de Vader eens gegeuen heeft, wt sinen God.

handen trecken. So sal ick door des Heeren genade hier op het JExod. ^4.6 cl. Pet. 3.12 cortste, volgende de articulen onses Christelicken geloofs, c van de £'.3.4

hope die in my is, rekenscap geuen, ende een vrymoedige bekent- g Psal. 103.8 nisse mjjns geloofs doen, met een verwerpinge ende versakinge 2. Cor. 1.3 (door een teghenstellinge) der Papistiger dwalingen ende ketterien. xhr^'^8 '

Ick gelooue ende belide dan metter herten ende metten monde, j Deut. 6. 4 datter is <1 een eewich, e almachtich, i warachtich, wijs, e barmher- Maro. 12. 29 tich, 'i ende rechtueerdich God: ' eenich in het wesen, k drieuul- ^ Matth. 3.16 dich in personen, den Vader, den Sone, ende den heyligen Geest. ^Cor ?3 12 Ic versake ende verlochene in contrarien de Papistige dwalinge i. Ioan. 5. 7

1) Niets.

Sluiten