Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

o Mat. 10. 28 ^ adere. 0 En vreestse niet, die dat lichaem dooden: want sy en moghen daer en bouen niet '). Weest oock niet cleynmoedich, als p 1. Pet. 1.7 ghy voor den name Christi tcruys liden moet, P wetende dat v ghelooue deur liden als gout inden viere beproeft moet werden. En laet v dan mijnder banden niet schamen, noch en werdet in tol. 144 mijn cruys niet ghear-//ghert, noch flaumoedich: maer veel meer wilt v seluen deur waken ende bidden oock daer toe bereyden, q Act. 5.41 op dat ghi, als die vre coemt, wacker beuonden wert. fi Ick ver-

Mare* *8 ^38^ heUShe groote,icx 'n dese vre> dat den sono Gods vryLuc. 9. 26, moedelic voor den godlosen ïyrannen beleden hebbe, r versekert ende 12.8 dat my des menschen Sone voor sinen Vader ende sinen heylighen 2. Tim. 2.12 Enghelen ooc beliden sal. Ick dancke minen God, dat hy s na s Matt 10 19 8'ne my getrouwelick mont, tonghe ende wjjsheyt verleent

Luc. 12.11 heeft. Als hy aldus gesproken luidde, wert hy wederom op den Desen broer s*een gheleyt, alwaer hy hem oock vrymoedelick ende vromelic Balten heeft (also wy hooren sullen) ghedraghen heeft.

eens de eappe Daer na is terstont eenen hoop papen, monicken ende andere ^end^datlbi1 £oc^oose ühertinen hy hem op den steen gecomen, die bem bespot, vvercken beghect, gelastert ende seer ghequelt hebben. Onder allen wasser moeste,is we- eenen Predicker moninc een apostaet ende verloochende Christen, der om in sijn met name broeder Balten 2). Dese is den gheuangen bouen alle keert^als den an(^er ende moyelick gheuallen met vele scheldende woorden

hont tot sijn ende vloecken. Ia heeft sulcke blasphemien tegen den almoghenden vvtspousel. God ende sine Ghemeynte wtgheworpen ende wtghespogen, soe Fol. 145 dat de patiënt om de lasterlicke ende blasphemige woorden // niet te hooren bedwongen was sijn ooren te stoppen. Dese selue moninc was so verbittert op den patiënt, ende met toorne, haet ende nijdt ontsteken, dat hy den steenwaerder 3) bekeef, om dat hy hem niet van stonden aen inden diepen put ende kercker geworpen hadde, het welcke hy den Steenwaerder beual floecx te doene. Maer hy antwoorde dat hy hem met sijn officie soude moeyen, ende comen als hy gheroepen ware. De patiënt desen twist endo woorden hoorende heeft vriendelick ghebeden om inden put geleyt te werden, begeerende lieuer daer te sine, dan by broer Balten om sine schandelicke blasphemien wille.

Vossenhole. Ten anderen isser by hem gecomen eenen grooten montspeelder 4)

1) Zij kunnen niets meer dan dit.

2) Deze Balten moet dus van het Protestantisme tot de Roomsch-Katholieke kerk zijn teruggekeerd. Groote bekendheid schijnt hij niet verkregen te hebben. Men vindt althans zijnen naam niet bij Molanus, Historici Loeaniensium (Brux1861) noch bij Quetif en Echard, Scriptores onlinis Praedicatorum (Lut. Par. 1721, Tom. II) noch bij Foppens, Bibliotheca Belgica (Brux. 17:i9).

3) Cipier der gevangenis.

4) \olgens Kilianus is „mond-speler'' hetzelfde als „schoon-spraeck".

Sluiten