Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fol. 184

Tdoode liehaein blijft lange tijt int slijck ligghende tot een gaepspel. a Psal. 79. 4

b 2. Cor. 4. 4 c Ioan. 16. 3

is) was gheheel onkennelick, raids dat alle het vleescb, hayr, oogen, neuse, ooren, lippen ende anders verbrant waren. Aen de armen ende handen, die noch in de yseren boyekens gesloten lagen, wert niet gesien, dan bloote beenderen. De beenen ende knyen waren so deerlick gheborsten, ende de zenuwen in de braeyen ') opgheloopen, dat het grouwelick ende iammerlick om siene 2) was. Den rugge ende buyck (die als een tonne dicke lach) waren so mismaect, gheploot 3), gheuladen 4), ende deurwont, dat menich mensche sonder tranen ende clagen sulcx niet en conde aenschouwen. Daer sijn sommighe die voor warachtich seggen ende affirmeren (op dat gheenc maniere van wreetheyt aen desen martelare achtergelaten ware) dat de pijpe van sinen eene beene afgheslaghen was. Maer, mids dat wy de rechte waerbeyt van dien niet en weten, soe en willen noch doruen wy dit selfde niet affirmeren, op dat in onse historie niet dan de naecte waerheyt ende alle ghetrouwicheyt beuonden werde. De presumptie ende tvermoeden van dien is nochtans groot, ende om vele redenen ende circonstantien der waerheyt ghelijcformich. Want gemerct dat den Buel, vreesende oft hy ontquame, den martelaer het hooft doorsmeet ende therte afstack, soe // is wt dien gelooflick, dat hy hem ooc het been ghebroken ende afgeslaghen heeft, op dat hy by auontueren in de tumulte niet ontulieden soude. Summa daer was in den lichame niet gheheels5), dan een doel sijns eenen voets, die mids 6) het knielen, buyten den viere was. Tselue bleef daer also inden slijcke wel acht vren liggen tot een gaepspel7) ende aenschouwinge aller menscen, die dat met grooten hoopen quamen aenscouwen. De eene beclaechdent ende beweendcnt: a dandere hielden haren spot ende schimp daer mede. Het werde met den voeten gerolt, gekeert, ghewentelt ende gestooten van een yeghelick. Twas so mismaect, ellendich ende iammerlick (also voorseyt is) datmen niet vele desghelijcken ghesien heeft: soe dat oock sijn meeste vyanden (indien een druepel der compassien in hem geweest hadde) tot medeliden hadden mogen beweecht werden. Maer (eylacen) men soude eer tranen wt steenen doen vloeyen, dan wt den vyanden des geloofs, b de wile haer herte deur den god deses werelts verblint is, ende dat sy met den Christenen te moorden c Gode meenen eenen bequamen dienst te doene.

1) Kuiten. 2) Om siene, d.i. om te zien.

3) Gheploot, d. i. van het vel ontdaan.

4) „Vladen" is Vlaamsch en beteekent: villen.

5) Niet gheheels, d. i. niets heel gebleven.

6) Wegens.

7) Vergel. in de Voorreden, quat. B, bl. 1r (boven, blz. 292): gaepsel.

Sluiten