Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

p Rom. 8. 7, wel te ouerdencken, ende haers vleeschs wijsheyt, P die haer teghen ende 10. 3 de wijsheyt Gods altijd oprecht, aen deen side te stellen: maar in IacobiVlif * son(lertieyt de ghene q die deur den wille ende beschickinghe Gods, q Mat. 10. 29 tot verclaringhe ende verbreydinghe sins waerheyts in banden gherRom. 13.11 worpen werden. r Laet ten eynde ') onse slaperich herte, wt sinen s Heb. 12.12 diepen slape ontwect werden: laet ons alle s flaumoedicheyt des tLuc. 21.24 ghemoeds laten varen: 1 laet ons alle becommeringen ende beroerten deser aerdscher dingben achter rugghe werpen, op dat wy eene so gbewichtighe, weerdighe, godsalighe sake, daer de salicheyt oneer sielen aenhangt (hoe wel sy den lust onses vleeschs Fol. 2392) teghen // gaet) rechtsinnelick3) aenmercken. v Laet ons niet te v Galat. 1. 1G rade gaen, met de ghenegentheden ende goetduncken onses vleeschs, die seer schadelicke raetslieden zijn: maer laet ons lieuer voor ooghen stellen onser sielen salicheyt, het profijt der Chrisx 1. Pet. 1.7 telicker kercke, ende eyndelinghe de eere Gods, * om de welcke te verbreyden laet God somwilen de sine met verscheyden verdruckinghen gheoeffent werden. Ilier toe behoorde ons wel die straffe spreucke Christi by Lucam te beweghen, daer hy aldus y Matt. 10.32 spreect: y so wye my belijd voor don menschen, dien sal ick oock beliden voor God minen hemelschen Yader: maer so wye hem ende 12 8 mijn8 en mijnder woorden schamet voor desen arghen ende ouer2. Tim. 2. 12 speligen gheslachte, diens sal hem oock des menschen sone schamen, wanneer hy comen sal in zijn Conincrijcke met sinen heylighen zMat. 26.41 Enghelen. Dit moet ghy lieue Fabriti neerstelick ouerdencken, Loon der z op dat ghi uwe ghemoed, dwelc van natueren (ghelijck wy alle lkhe'^ Vree 8vvack en(le cranck zün>4) voor alle aenuechtinghen ende sonder8e der eevvi-6 linghe voor de dood altijd verslaghen is, hier deur verstercket ende gher verdoe- tegen den toecomenden strijd bereydet. Ghy wert van allen syden menisse. bedwonghen 5) v vroemlick 6) te houden: uv deur den loon der Fol. 240 eewigher salicheyt, nv deur vreesen der eewi-//gher verdoemenisse.

Ist dat ghy dese dingen, die van elck anderen so verre versceyden sijn, tsamen gestelt ende vergeleken diepe insiet ende rippelijc a 2 Tim 2 3 ouerle8t> 8J sullen v de sporen geuen om mannelick by der waerb MatH). 26 he?t te bliuen- Laet verre van v varen alle slapheyt ende traecheyt 28. des gemoeds: a maer schict v seluen tot die tegenwoordige ver-

2. Tim, 1.7 druckinghen ende op gheleghden cruyce. b Scuddet wt deur Gods

1) Ten eynde, d.i. eindelijk.

2) In den druk staat: 13'.».

3) „Rechtsinnelick" beteekent hier: ernstig.

4) Hier behoorde een sluithaakje in plaats van eene komma te staan.

•') „Bedwonghen heeft hier dezelfde beteekenis als het hedendaagsche „gedwongen" of „krachtig genoopt".

6) Dapper, moedig.

Sluiten