Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijks willen de Gereformeerden zelfs eene kleine schaar van bevoegde toehoorders als rechters over de waarheid hunner prediking erkennen. Zonderling genoeg koesteren zij onder zekere omstandigheden den wensch, dat deze bevoegde toehoorders door de wereldlijke overheid zullen worden aangewezen of dat de overheid zelve over de leer uitspraak zal doen. Als zij te Coldingen aan koning Christiaan III de toestemming vragen tot het houden van een twistgesprek met Palladius, uiten zij het verlangen dat de koning bij het debat zal toeluisteren, of eenigen van de zijnen zal afvaardigen om er bij tegenwoordig te zijn '). De aanwijzing der „getuigen" of rechters van het twistgesprek willen zij zelfs geheel aan den koning overlaten2). Te Wismar wenschen zij, dat dr. Hendrik Smedenstede een twistgesprek met hen zal aangaan, onder medewerking van eenige te goeder naam bekend staande burgers3). Hun verzoekschrift aan burgemeester en senaat der genoemde stad houdt in, dat deze aan de predikanten aldaar zullen gelasten zulk een twistgesprek met hen te voeren. Daarbij zullen dan eenige te goeder naam bekend staande senatoren of burgers als getuigen moeten optreden4). Nagenoeg hetzelfde verlangen geven zij te kennen te Hamburg 5). Smedenstede vraagt: „als er een twistgesprek zal plaats hebben, wie begeert gij dan dat daarbij als getuigen en scheidsrechters zullen tegenwoordig zjjn? Misschien eenige personen die uw eigen gevoelen aanhangen"? Mikron: „Ik ben hier vreemdeling; de menschen in deze stad ken ik niet. Laat de magistraat getuige en scheidsrechter wezen". Smedenstede: „de magistraat? Dan nog liever de Duivel. Wat verstaat de magistraat van godsdienstige aangelegenheden? Laten wij naar Rostock gaan en ons wenden tot de leeraars of den superintendent aldaar, die over het twistgesprek hun oordeel zullen kunnen uitspreken". Mikron: „mijnheer de doctor, veracht gij dermate de overheid? Ik vraag u: toen Luther in den aanvang van zijn optreden nog door alle

1) Utenhovius, 1.1., p. 40; hierachter, blz. 48.

2) Ibidem, p. 51 ; hierachter, blz. .">4: adhibitis quos Rex uellet testibus.

3) Ibidem, p. 127; hierachter, blz. 97 v.: colloquium inducat, eique ciues aliquot probos adhibeat.

4) Ibidem, p. 163; hierachter, blz. 115: sub aliquot proborum senatorum aut ciuium testimonio.

5) Ibidem, p. 193; hierachter, blz. 129: sub testimonio proborum aliquot hominum et magiatratus arbitrio ad id delectorum.

Sluiten