Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat leuen van een ander: maer loey om sijn eygen leuen te beteren: Wat soecken sy van my te hoeren, wie ick sin? recht of sy al mijn crancheyden souden ghenesen, die van v niet willen hoeren, wie sy binnen. Doctor Panormitanus seyt, Dat die Oer Biecht, is Humani iuris, dat is een instellinghe der menschen. So mede Doctor Felinus: Die Historij schrijuers betuyghen, dat die Oer Biechte by die Griecken af ghestelt is, om datter beuonden was, een Vrouw 2), onder decksel van biechten by den Biechhoorder te boeleeren, heft den Griecken soedanijghen misbruyck, ende boesheyt ghenoech gewest, om den oerbiecht te verworpen, ende af te stellen. Ick soude wel misbruyck, ende boesheyt moeghen doceren, ende verclaren 3), waer doer wy in onse landen meer souden veroorsaect wesen, om den selfden // Oer Biecht te verlaten, ende af te stellen. Ick bekenne een echte Trouw 4), die welcken my seluer met benauder herten in raetvraginghe gheclaecht heft, dat sy in een Susteren, ofte Bagijnen Conuent, achter den Altaer niet soude ontcoemen hebben, of sy soude van haer Biecht monnick schendinghe haers eerbaren lichaems gheleden hebben, ten waer, dat sy verachtende de driegementen des doots, die hi haer wredelicken voerhielde, met stoten, nijpen, ende bijten, alsoe weder ghestaen hadde (want van verbaestheyt conde sy niet roepen) dat sy ten lesten den schelle des Altaers aenraecten, ende sterckelicken verschudden, waer doer haer, der Bagijnen ouercoemste ghehulpen, ende verlost heft. Dat ick noch meer segge: Ick bekenne een echte Vrouw, die welcken soe haer eyghen mont in groote benautheyt des herts, voer mi beclaecht heft, van haren biecht Paep, op sijn Camer, doer des doets drieginghe, met een Messe voer haer ooghen ghestelt, gheschendt, ende van Kijnde swangher gheworden is.

Dorothea.

Het is wonder, dat die eerde hem niet // oependen, ende die boese menschen verslonde.

Theophilus.

Dat is sonder twijfel, een boes, ende schendich werck, wt den Biechte, na den Lichaem: welcke wercken in ghelijcke willighe 5)

1) Verwijzing naar Panormitanus' commentaar op Cap. Omnis utriusque sexus 12. X. de poenitentiis. V. 38, in Friedberg's uitgave van het Corpus iuris canonici P. II, col. 887.

2) De voornaamste berichten omtrent de hier bedoelde geschiedenis zijn te vinden bij Socrates scholasticus, Historia ecclesiastica, ed. H. Valesius, Amstelod. 1700, 1. v, c. 19, p. 228 seq.; en bij Hermias Sozomenus, Historia ecclesiastica, 1. vu, c. 16, in dezelfde uitgave, p. 589 seq. Zie F. Pijper, Geschiedenis der boete en biecht in de Christelijke kerk, 's-Gravenh. 1891, Dl. I, blz. 258 vv.

3) De schrijver wil zeggen : ik zou voorbeelden kunnen bijbrengen van misbruik enz.

4) „Ick bekenne een echte Vrouw" beteekent: ik ken eene gehuwde vrouw.

5) Willighe, d. i. vrywillige.

Panormitanus c. omnes vtrinsque sexus de penis et remissi '). Felinus.

Fol. bxjrv Veritatem dico in Christo non mentior.

Merct grulieke oor biechtinge.

Fol. Ixx.rvi'.

Sluiten