Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fol. C. JTX Rom . 8.

Roman . 8. Galat. 5. Deuteron. 27.

Ephes. 8 1).

Yan die werken des Wets.

Roman . 3. Wercken des Wets maken niet rechtueerdich.

Gralat . 2 Galat. 3. Fol. C. r.c'.

Van die werken des geloofs.

1 . Ioan . 3. Hebre .11.

Fol. C. les ir.

Roman . 14. Angustinus

sijnde, connen niet smaken, tgheen dat Godt aengaet, die affectij, ende begeerte des vleys, is Gods Wet niet onderworpen: waerom, onse wercken wt den affectij dos vleys gliedaen, ons niet maecken vrenden van Godt: maer vyanden: ons gheen leuent wercken: maer doot: want daer staet gheschreuen: Dat vermaledijt is die ghene die Godts Wet niet onder holt, waer wt claer ghenoech is: dat die wercken der natueren, gheen rechtueerdicheyt anbrenghen: maer ghelijck wy van natueren, dat soe oock onse natuerlicken wercken, Godts toorn onderworpen sijn.

Yan die wercken des Wets, spreekt Paulus: Wy weten, dat al tgheen, dat die Wet seyt, dat sijt sprect den ghenen, die onder die "Wet sijn, op dat alle monden ghestopt, ende die gheheele werldt Godt onderworpen werde: want wt die wercken des Wets, gheen vleys gerechueerdicht sal worden. Item: Ist2) versmade niet die gracij Godts: ia die gherechticheyt wt die Wett, soe is Christus te vergheefs ghestoruen. Item noch claerder: Was daer een Wet ghegheuen, die mochte leuendich maecken, soe soude // die rechtueerdicheyt waerlick sijn wt de Wet (merct dat ons gheen Wet gegheuen is, die macht heft den mensche leuendich ende rechtueerdich te maecken) maer die schriftuer, heft alle dinck besloten onder den sonde, op dat die beloftenisse solde, wt den gheloue Christi Iesu, den geloouijgen gegeuen worden.

Wilt ghy voort spreecken, van die wercken des gheloofs, soe moecht ghy terstondt wt dese sproecke (wercken des gheloofs) wel claerlicken mereken, dat de wercken, den geloue niet voer comen: maer dat het gheloof den wercken voer comt: want men seggen niet (geloof der wercken) dat is gheloof, welck die wercken voort teelen: maer 'wercken des gheloofs: dat is: wercken, die wt den ghelooue voort coemen, ende alsoe wort die gherechticheyt niet ghewonnen doer die naecoemende wercken: maer sy wort gewonnen doer dat voergaende gheloof, van welcken die nacoemende wercken, vruchten ende ghetuygen sijn: alsoe, dat die ghene, die doer den gheloue gerechtueerdicht is, rechtueerdicheyt werct, dit is claer wt die schriftuer: want als Paulus seyt: Tis ommoegelick, Godt te be-//haghen sonder gheloof: soe verstaen wy wel datter gheen wercken gedaen worden, die Godt behaghen: of die wereker 3) moet yerst sijn gheloouich, ende doer die ghenade Godts in Christo, met den gelooue aenghenomen, herboren sijn, ghelijck oock Paulus betuycht, segghende: Al tgheen dat niet is wt den geloue, dat is sonde. Item Augustinus: Onse religij, scheyt die ghelouighen, van

1) Deze aanhaling is foutief. 2) Lees: ick.

3) Wereker, d. i. hij die de werken doet.

Sluiten