Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die ongelouigen: niet doer de Wet der wercken: maer doer die Wet des geloofs, sonder welcken alle wercken, hoe schoon sy ooc schijnen, in sonden verkiert worden: Ist nv alsoe, dat onse wercken sonder voergaende gheloof ghedaen, al hoe schonen gedaente sy hebben, alsoe Godt niet behagen, dat sy in sonden verkiert worden: soe is onwederspreeckelick, datse den geloue niet voercomen, ende die rechtueerdicheyt winnen: maer dat sy den rechtueerdichmaeckende gheloof volghen: ende als vruchten wt den ghelooue gheteelt worden, gheljjck een guede boom guede vruchten voort brengt.

Dorothea.

Segt my nv Theophile, hoe dat eewige leuent, den wercken wort toe ghe-//schreuen.

Theophilus.

Ghy weet nv wel, dat een Mensch wordt gherechtueerdicht, om dat hy ghelooft in Christum, die hem van den Vader gegeuen is tot een Salichmaker: nv sult ghi voortweten, dat die in Christum gelooft, wort een Kijnt Godts. Ioannes seyt: Godt heft macht ghegheucn om te worden Kijnderen Goodts, den ghenen die gheloouen in die naem sijns Soens. Item: Paulus: Ghy sijt altesamen Kinderen Godts: want ghy Christo Iesu gelooft hebt: ende hi ontfangt Christum in sijn herte woenende, ende want hy nv Christo toe behoort, als een vat van Christo beseten: soe heft hy oock Christus geest, die welcke gheest in den Mensch niet ledich is: maer !

teelt in hem gheestelicke vruchten van sijn natuer, ende verweckt \ /•!/-»*» _ _ii • ,

— uc. uutae ane manieren van guecie wercken voortbrengt: ende sonderling, datse hem doer die liefde teghen Godt, ende sijn naeaten verclaert: want ghelijck die Siele des menschs, soe veerse vaerlick in die mensche is, niet can gehouden worden, of se doet, ende oefent wercken des leuents: alsoe can oock dat gheloof, // welck is die Siel des rechtueerdjjghe mensch (want die rechtueerdijge mensch leuet wt den ghelooue) niet ghehouden worden, of hy moet oeffenen wercken, die Godt behaghen, ende in Godts Wett ghebooden sijn. Paulus seyt: Christus heft sich selfs voer ons gegeuen, om dat hi ons soude verlossen van alle boesheit, ende reynighen hem alsoe een volck, tot eenen eyghendoem, dat neerstich waer tot guede wercken, alsoe dat Iacobus recht seyt: Dat het gheloue sonder wercken doot is. Ioannes: Dat een Mensch Godt niet bekent: die sijn gheboden niet onderhout: ende dat wt den Duyuel is, die sonde doet.

Dorothea.

Wat wilt ghy mit desc redenen bewijsen?

Theophilus.

Ick wil hier mede den menschen benemen, den roem der gueder

Hoe die gerechticheyt ende (lat leuen die wercken wort toegeschrenen.

Fol. C. jr.ri

loan . 3. loan . 1.

Galat. 3.

Ephes. 3. Roman . 8. jroodts Geest s in den her)oren mensch

niet ledich, mer werekt vruchten des nieuwen leuens.

Fol. C. xcrij r. Abac. 2.

Titum 2.

lacob . 2. 1 . loan . 2. t.loan . 3.

God werct onse guede wercken in ons.

Sluiten